Degé Kangyur volume 72, F.180.b

ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་དང་། ཡང་དག་པའི་རྩོལ་བ་དང་། ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། དགེ་སློང་དག་འདི་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའོ། །​དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་གང་ཞེ་ན། གང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་བདག་མེད་པའི་ལྟ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་གྱི། སེམས་ཅན་ལས་མ་ཡིན། སྲོག་ལས་མ་ཡིན། གསོ་བ་ལས་མ་ཡིན། སྐྱེས་བུ་ལས་མ་ཡིན། གང་ཟག་ལས་མ་ཡིན། ཤེད་ལས་སྐྱེས་ལས་མ་ཡིན། ཤེས་བུར་ལྟ་བ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན། ཆད་པ་དང་། རྟག་པར་ལྟ་བ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན། འབྱུང་བ་དང་། འཇིག་པར་ལྟ་བ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན། དགེ་བ་དང་། མི་དགེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པར་ལྟ་བ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་ནས་འཁོར་བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བར་ལ་ལྟ་བ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཞེས་བྱའོ། །​དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་གང་ཞེ་ན། རྟོག་པ་གང་དག་གིས་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་གི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་རྟོག་པ་དེ་དག་ལ་མི་རྟོག་གི། རྟོག་པ་གང་གིས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་ཕུང་པོ་རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ལ་རྟོག་པ་སྟེ། འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱའོ། །​དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་ངག་གང་ཞེ་ན། ངག་གང་གིས་བདག་དང་གཞན་ལ་གདུང་བར་མི་བྱེད་པ་དང་། བདག་དང་གཞན་ལ་ཉོན་མོངས་པར་མི་བྱེད་པ་དང་། བདག་དང་གཞན་ལ་གནོད་པར་མི་བྱེད་པ་དང་། ངག་གང་གིས་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་འཇུག་པའི་ངག་དེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དགའ་བར་སྦྱོར་བའི་ཚིག་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་ངག་ཅེས་བྱའོ། །​དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་གང་ཞེ་ན། ལས་གང་གནག་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་གནག་པའི་ལས་དེ་མངོན་པར་འདུ་མི་བྱེད་པ་དང་། ལས་གང་དཀར་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་དཀར་བའི་ལས་དེ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh317.html?part=UT22084-072-017-426#UT22084-072-017-426