Degé Kangyur volume 72, F.169.a

པོ་ལྷ་དང་མིས་མཆོད་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་ཀྱང་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལ་ལྷ་དང་མིས་མཆོད་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །​དེས་ན་ད་ལྟར་ལྷ་དང་མིས་མཆོད་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལྟ་བས་ན་དགེ་སློང་དག་གཅིག་ཏུ་གནག་པའི་ལས་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་གཅིག་ཏུ་གནག་གོ། །​རབ་ཏུ་དཀར་བ་ལས་ནི་དཀར་བའོ། །​འདྲེས་པ་ལ་ནི་འདྲེས་པའོ། །​དེ་བས་ན་དགེ་སློང་དག་རབ་ཏུ་གནག་པ་དང་འདྲེས་མ་དག་ནི་སྤོངས་ཤིག །རབ་ཏུ་དཀར་བ་དག་ལ་སྤྱད་པར་བྱ་སྟེ། དགེ་སློང་དག་དེ་བཞིན་དུ་བསླབ་པར་གྱིས་ཤིག །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། དགེ་སློང་དེ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཤད་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་དེ་མངོན་པར་དགའོ། །​མུན་གྱི་ནགས་ཚལ་གྱི་སྒོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ་རྫོགས་སོ།​། །​།བྱང་ཕྱོགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲེང་བའི་མདོ་ཁྲི་པའི་ནང་ནས་ཡུལ་ཟ་ལེན་དྲའི་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚམས་ཀྱི་རི། ཨུ་ཤི་རིའི་བསྔགས་པའོ།​།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh314.html?part=UT22084-072-014-306#UT22084-072-014-306