Degé Kangyur volume 72, F.151.b

ཁྱོད་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མངའ་ན། འདི་ཤིང་གང་གི་ཐལ་བ་འདི་ཤིང་གང་གི་ཐལ་བ་ལགས་ཞེས་མཐར་ཆགས་སུ་ཐལ་བའི་ཕུར་མ་ཐམས་ཅད་བསྟན་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཤིང་གང་གི་ཐལ་བ་ཡིན་པ་མ་ནོར་བར་འདི་ནི་ཙན་དན་གྱི་ཐལ་བའོ། །འདི་ནི་བླག་ཤའི་ཐལ་བའོ། །​འདི་ནི་སེང་ལྡེང་གི་ཐལ་བའོ། །​ཞེས་ཐལ་བའི་ཕུར་མ་ཐམས་ཅད་མ་ནོར་བར་བཤད་པ་ལས། ལྷ་སྦྱིན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མངའ་བར་ཡིད་ཆེས་པར་གྱུར་ཏེ། ཚེ་འཕོས་པ་ཅིར་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་བདེན་པར་བསམས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྟོད་དོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་ཀུན་མཁྱེན་ལགས། །​ཤིང་མང་ཐལ་བའི་བྱེ་བྲག་རྣམས། །​མ་གཟིགས་མ་གསན་ངེས་པར་མཁྱེན། །​ཚེ་འཕོས་ཅི་འགྱུར་གསུངས་པ་ངེས། །​ཞེས་བསྟོད་ནས་སྤོབས་པ་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེའི་ཚེ་ཤཱཀྱ་མིང་ཆེན་དེ་ན་འདུག་པས་ཚེ་འཕོས་པ་ཅིར་འགྱུར་བཀའ་སྩལ་པ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་འཕོས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཅིར་འགྱུར་བ་གསུངས་པ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་སམ་འོན་ཏེ་གཞན་ཞིག་ལ་གསན་པ་ལགས། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། མིང་ཆེན་ངའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱན་གྱིས་མི་གཟིགས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་མེད་དེ། །​སྐྱུ་རུ་ར་རློན་པ་ལག་མཐིལ་དུ་བཞག་ན་ལག་པའི་བྱེ་བྲག་ཐམས་ཅད་གསལ་བ་དེ་བཞིན་དུ་དུས་གསུམ་གྱི་ཤེས་བྱ་ལ་ངས་མ་གཟིགས་པ་ཅི་ཡང་མི་མངའ་སྟེ། ཐོས་པ་ལ་བརྟེན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཤཱཀྱ་མིང་ཆེན་གྱིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་དེ་བདེན་བརྫུན་ཉམས་སད་པའི་ཕྱིར་སེར་སྐྱའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་སོང་སྟེ། ཁྱིམ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་ལ་འབྲས་ཀྱི་ཕུར་མ་རེ་རེ་བླངས་ཏེ། རང་གིས་འབྲས་ཀྱི་ཕུར་མ་མི་གང་ལ་བླངས་པ་མི་ནོར་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཤཱཀྱ་གང་ལ་བླངས་པའི་མིང་རྣམས་བྲིས་ཏེ། འབྲས་ཕུར་མའི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་འབྲས་ཀྱི་ཕུར་མ་གླང་པོ་ཆེའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh308.html?part=UT22084-072-008-230#UT22084-072-008-230