Degé Kangyur volume 71, F.297.b

མ་ལགས་སོ་སྙམ་མོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །​དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། འཇིགས་པ་གང་དག་འབྱུང་ཞིང་སྐྱེ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བྱིས་པ་ལས་སྐྱེའི་མཁས་པ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​ཡམས་ཀྱི་ནད་གང་དག་དང་། གནོད་པ་དང་། ནད་འགོ་བ་དང་། འཁྲུག་པ་གང་དག་འབྱུང་ཞིང་སྐྱེ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བྱིས་པ་ལས་སྐྱེའི་མཁས་པ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དཔེར་ན་འདམ་བུ་སྐམ་པོའི་ཁང་པའམ། རྩྭ་སྐམ་པོའི་ཁང་པའམ། སོག་མ་སྐམ་པོའི་ཕུང་པོ་དག་ལ་མེ་བཏང་ན་དེ་རྣམས་ཀྱང་ཚིག་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་འཇིགས་པ་གང་དག་འབྱུང་ཞིང་སྐྱེ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བྱིས་པ་ལས་སྐྱེའི་མཁས་པ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​ཡམས་ཀྱི་ནད་གང་དག་དང་། གནོད་པ་དང་། ནད་འགོ་བ་དང་། འཁྲུག་པ་གང་དག་འབྱུང་ཞིང་སྐྱེ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བྱིས་པ་ལས་སྐྱེའི་མཁས་པ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་འདས་པའི་དུས་སུ་འཇིགས་པ་གང་དག་བྱུང་ཞིང་སྐྱེས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བྱིས་པ་ལས་སྐྱེའི་མཁས་པ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​ཡམས་ཀྱི་ནད་གང་དག་དང་། གནོད་པ་དང་། ནད་འགོ་བ་དང་། འཁྲུག་པ་གང་དག་བྱུང་ཞིང་སྐྱེས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བྱིས་པ་ལས་སྐྱེའི་མཁས་པ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་མ་འོངས་པའི་དུས་འཇིགས་པ་གང་དག་འབྱུང་ཞིང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བྱིས་པ་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་གྱི་མཁས་པ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​ཡམས་ཀྱི་ནད་གང་དག་དང་། གནོད་པ་དང་། ནད་འགོ་བ་དང་། འཁྲུག་པ་གང་དག་འབྱུང་ཞིང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བྱིས་པ་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་གྱི་མཁས་པ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ལྟར་ན་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དུས་དག་ཏུ་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་ནི་བྱིས་པའོ། །​འཇིགས་པ་མེད་པ་ནི་མཁས་པའོ། །​ཡམས་ཀྱི་ནད་དང་བཅས་པ་ནི་བྱིས་པའོ། །​ཡམས་ཀྱི་ནད་མེད་པ་ནི་མཁས་པའོ། །​གནོད་པ་དང་བཅས་པ་ནི་བྱིས་པའོ། །​གནོད་པ་མེད་པ་ནི་མཁས་པའོ། །​ནད་འགོ་བ་དང་བཅས་པ་ནི་བྱིས་པའོ། །​ནད་འགོ་བ་མེད་པ་ནི་མཁས་པའོ། །​འཁྲུག་པ་དང་བཅས་པ་ནི་བྱིས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh297.html?part=UT22084-071-011-149#UT22084-071-011-149