Degé Kangyur volume 71, F.301.b

པ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་ཟུང་ཤིག །​ཆོས་ཀྱི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་ཟུང་ཤིག །​བདུད་རྩིའི་རྔ་བོ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་ཟུང་ཤིག །​ཁམས་མང་པོ་པ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་ཟུང་ཤིག །​དེ་བས་ན་ཁམས་མང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདིའི་ཚིག་བླ་དགས་ཡིན་ནོ། །​ཁམས་མང་པོ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ་རྫོགས་སོ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh297.html?part=UT22084-071-011-157#UT22084-071-011-157