Degé Kangyur volume 68, F.118.b

དགེ་སློང་ནི་ཚོར་བ་རྗེས་སུ་ཚོལ་བ་ན་ཚོར་བ་དུ་མ་ལ་གནས་པར་མཐོང་སྟེ། བྱེད་པ་པོས་གནས་སུ་མ་བྱས་ཤིང་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་ཀྱང་མ་བྱུང་ལ་འདོད་རྒྱལ་གྱིས་ཀྱང་མ་བྱས། ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡིན། རྟག་པ་མ་ཡིན། བརྟན་པ་མ་ཡིན། ཐེར་ཟུག་མ་ཡིན། ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་དེ་མཐོང་ནས་ཡང་འབྱུང་བའི་སྲེད་པ་དགའ་བའི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་མོད་ལ་སྐྱེས་པའི་དྲི་མ་ཅན་ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་བྱེད་དེ། འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པར་རྗེས་སུ་མཐོང་བའི་དགེ་སློང་ནི་ལམ་ཀུན་ཏུ་སྟེན་པར་བྱེད་ཅིང་གོམས་པར་བྱེད་ལ་མང་དུ་བྱེད་དོ། །​དེ་དེ་ལྟར་སྒོམ་པ་ན་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དག་སྤོང་བར་བྱེད་ཅིང་བག་ལ་ཉལ་འདོར་བར་བྱེད་དེ། ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དག་གང་ཞེ་ན། རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་། ཁོང་ཁྲོ་བའི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་། ང་རྒྱལ་གྱི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་། མ་རིག་པའི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་། ལྟ་བའི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་། མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་། ཐེ་ཙོམ་གྱི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་། ཕྲག་དོག་གི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་། སེར་སྣའི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་སྟེ། ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དེ་དག་སྤོང་བར་བྱེད་དོ། །​བག་ལ་ཉལ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་བག་ལ་ཉལ་དང་། སྲེད་པའི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་བག་ལ་ཉལ་དང་། ལྟ་བའི་བག་ལ་ཉལ་དང་། ཁོང་ཁྲོ་བའི་བག་ལ་ཉལ་དང་། མ་རིག་པའི་བག་ལ་ཉལ་དང་། ང་རྒྱལ་གྱི་བག་ལ་ཉལ་དང་། ཐེ་ཙོམ་གྱི་བག་ལ་ཉལ་ཏེ། འདི་དག་ནི་གཙོ་བོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྲིད་པ་གསུམ་དུ་ཡོངས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ། ས་གསུམ་དུ་ཡོངས་སུ་རྒྱུ་བར་བྱེད་པ། ཉེས་པ་གསུམ་ལ་ཡོངས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ། དུས་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ། བར་མ་གསུམ་གྱི་ཚོར་བ་གསུམ་རྗེས་སུ་བསྒོམས་པ། སྐྱེ་བ་གསུམ་དུ་འཕོ་བར་བྱེད་པ་སྟེ། འཁོར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ནས་གཞན་ཡང་ཇི་ལྟར་དགེ་སློང་དེ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་དུ་བཅས་པ་འདི་དག་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར། མིག་གི་རྐྱེན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100100#UT22084-068-021-100100