Degé Kangyur volume 68, F.115.a

འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་བཏང་སྙོམས་རྫོགས་པར་བྱས་ཏེ་གནས་པར་བྱའོ་སྙམ་མོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། གསེར་མགར་རམ། གསེར་མགར་གྱི་སློབ་མ་མཁས་པ་དེ་སོལ་མལ་དུ་གསེར་འཇུག་པར་བྱེད་དོ། །​བཅུག་ནས་ཕྲ་སྐམ་གྱིས་བཟུང་ཞིང་ཡམ་ཤིང་གིས་འབུད་ཀུན་ཏུ་འབུད་དོ། །​ལས་ལེགས་པར་བྱས་པའི་གསེར་དེ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་ལ་ཁ་དོག་བཟང་བ། ལས་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་བསྟོད་པ། ཁ་དོག་བཟང་བར་བསྔགས་པ། ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་རྗེས་སུ་འཐུན་པར་འཇུག་པ་དེ་དྲི་མ་དང་བྲལ་ཞིང་སྐྱོན་ལྷག་མ་ཡང་མེད་ལ་དུལ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་ཏེ། རིན་པོ་ཆེའི་འོད་ཀྱང་ཟིལ་དུ་རླག་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་གསེར་མགར་རམ། གསེར་མགར་གྱི་སློབ་མ་མཁས་པ་གཞན་ཞིག་གིས་གསེར་ལེགས་པར་སྦྱང་བ་བྱས་པར་རིག་ནས་ཅི་འདོད་པར་བྱེད་དེ། གལ་ཏེ་བགོ་བར་བྱ་བ་དག་ལ་དྲིལ་བུའི་རྒྱན་བྱེད། གལ་ཏེ་ཤིན་ཏུ་བལྟ་ན་སྡུག་པ་དག་བྱེད། གལ་ཏེ་དཔུང་རྒྱན་དུ་བྱེད། གལ་ཏེ་སྙིང་གར་མཛེས་པའི་རྒྱན་བྱེད། གལ་ཏེ་གླེགས་བམ་ལ་མཛེས་པར་བྱེད། གལ་ཏེ་མགོ་རྒྱན་དུ་བྱེད། གལ་ཏེ་སོར་གདུབ་ཏུ་བྱེད། གལ་ཏེ་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བར་བྱེད། གལ་ཏེ་རྒྱན་ཅོད་པན་དུ་བྱེད་དེ། གང་དང་གང་དུ་ཁྱེར་བ་དེ་དང་དེར་ལས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་ཤིན་ཏུ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་ཤེས་རབ་ཅན་ནི་བདག་གིས་འདི་ལྟར་ཡོངས་སུ་དག་ཅིང་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་བྱང་བ་གལ་ཏེ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་བཏང་སྙོམས་དེ་རྫོགས་པར་བྱས་ལ་བདག་དེ་དང་འཐུན་པར་དེ་ལ་གནས་ཏེ། དེ་དང་འབྲེལ་བ་དང་། དེ་ལ་ལྷག་པར་གནས་པ་དང་། དེ་ཉེ་བར་ལེན་ཅིང་དེ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་བཏང་སྙོམས་རྫོགས་པར་བྱས་ཏེ་གནས། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་རྫོགས་པར་བྱས་ཏེ་གནས་སོ། །​དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། གང་བདག་གི་བཏང་སྙོམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100093#UT22084-068-021-100093