Degé Kangyur volume 69, F.94.b

སྐྱེ་གནས་འཐུན་པར་གནས། །​བསོད་ནམས་མ་ཡིན་རྒྱུར་གྱུར་པ། །​རང་གིས་བྱས་པས་སེམས་རྨོངས་སོ། །​གང་ཞིག་བསོད་ནམས་དམན་པ་ནི། །​གདུལ་དཀའ་རྟག་ཏུ་ངན་འགྲོར་འགྲོ། །​བྱེ་མ་ལ་ནི་མར་མེད་ལྟར། །​དེ་ལ་བདེ་བ་ག་ལ་ཡོད། །​སེམས་ཀྱིས་བསླུས་པའི་རྨོངས་པ་རྣམས། །​བསོད་ནམས་ཀྱིས་ནི་ཡོངས་སུ་སྤངས། །​དེ་དག་ལ་ནི་བདེ་མེད་ཅིང་། །​དེ་དག་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་མེད་དོ། །​ཡང་དང་ཡང་དུ་སྐྱེ་འགྱུར་ཞིང་། །​ཡང་དང་ཡང་དུ་འཆི་འགྱུར་བ། །​ལྷ་དག་བདེ་བས་མྱོས་པ་གང་། །​དེ་དག་ལ་ནི་བདེ་རྟག་མེད། །​ལས་ཀྱིས་རྒྱར་ནི་བཅུག་གྱུར་ཅིང་། །​གཏི་མུག་གིས་ནི་བསླུས་པ་རྣམས། །​འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས། །​འཁྲུལ་འཁོར་བཞིན་དུ་འཁྱམ་པར་བྱེད། །​ལྷ་དག་ལྷ་ཡི་འཇིག་རྟེན་ནས། །​འཆི་བར་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གང་། །​དེ་ནི་དམྱལ་ལས་དམྱལ་བ་རུ། །​དེ་ཡི་དཔེ་བྱར་ཡོད་མེད་དོ། །​བདེ་མཐའ་རྟག་ཏུ་ལྟུང་བར་གོ། །​འདི་དག་ཅི་ཞིག་མི་ཤེས་སམ། །​ལྷ་རྣམས་འཆི་མེད་ཡུལ་ལྟ་བུར། །​བདེ་བས་རྨོངས་རྣམས་ལྟ་བར་བྱེད། །​སྐྱེ་དང་འཆི་བའི་འཇིག་རྟེན་ནི། །​གྲངས་སུ་བགྲང་དུ་ཡོད་མེད་ཀྱང་། །​སྲེད་པས་ཡོངས་སུ་བསླུས་པ་ཡི། །​མི་རྣམས་ཡིད་ནི་འབྱུང་མི་བྱེད། །​དེ་ནས་ལྷ་དེ་རྣམས་ལྷའི་བྱ་དེའི་སྒྲ་དེ་ཐོས་ནས། ཆུང་ཟད་ཅིག་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། ཡང་བག་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་གྱུར་ཏེ། སྲེད་པས་སྲིད་པར་སྤྱོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སེམས་ལ་རྟག་ཏུ་རག་ལས་པ་ཡིན་ནོ། །ཕྲེང་བའི་ཚལ་དེ་ན་བདེ་བ་ལས་བདེ་བར་གནས་པ་དེ་དག་སིལ་སྙན་ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལྡན་པས་བྲོ་གར་བྱེད། དགོད་པར་བྱེད་དོ། །​ཡུལ་བུད་ཤིང་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ལ། བག་མེད་པ་མེ་ལྟ་བུས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྲེག་པ་ན་ཡུལ་ནས་ཡུལ་དང་། ཉེ་བའི་ཚལ་ནས་ཉེ་བའི་ཚལ་དང་། རིའི་སྟེང་ནས་རིའི་སྟེང་དང་། གཞལ་མེད་ཁང་ནས་གཞལ་མེད་ཁང་དང་། པད་མའི་ཚལ་ནས་པད་མའི་ཚལ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་རིའི་རྩེ་མོ་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་རིའི་རྩེ་མོར་རྒྱུ་སྟེ། དེ་ལྟར་ལྷ་མོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཡུལ་གྱི་སྲེད་པས་བདས་པས་ན། ལྷ་དེ་རྣམས་ཇི་སྲིད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100687#UT22084-068-021-100687