Degé Kangyur volume 69, F.78.a

འཆི་འགྱུར་ཞིང་། །​དེ་ལ་རྟག་པ་ཉིད་མེད་དེ། །​ཁམས་གསུམ་དག་ཏུ་སྔོན་བྱུང་ཞེའམ། །​ཕྱི་ནས་འབྱུང་བ་ཉིད་མེད་དོ། །​ཇི་ལྟར་ཉི་མ་འཆར་བ་དང་། །​ནུབ་པར་འགྱུར་བ་རབ་ཏུ་མངོན། །​དེ་ལྟར་སྐྱེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །​ཐ་མར་འཆི་བ་གནས་པ་ཡིན། །​ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ནི་ངོ་བོ་ཉིད། །​སྐྱེ་དང་འཇིག་པ་འདི་ཤེས་ནས། །​བག་མེད་ཡིད་ལ་མ་བྱེད་ཅིག །​བག་མེད་དུག་གི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །​བག་ཡོད་འཆི་མེད་གནས་ཡིན་ལ། །​བག་མེད་འཆི་བའི་གནས་ཡིན་ནོ། །​བག་ཡོད་འཆི་བར་མི་འགྱུར་ལ། །​བག་མེད་རྣམས་ནི་རྟག་ཏུ་འཆི། །​ཇི་ལྟར་དུག་དང་ཇི་ལྟར་མེ། །​སྲོག་ཆགས་བག་མེད་དེ་བཞིན་ཏེ། །​བག་མེད་མྱོས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །​སྡུག་ལས་སྡུག་བསྔལ་དེ་འགྲོའོ། །​རྟག་ཏུ་བག་ཡོད་མི་རྣམས་ནི། །​འཇིག་རྟེན་ཀུན་གྱིས་ཕྱག་བྱས་ཤིང་། །​གང་ན་བག་མེད་མི་གནས་པ། །​ཞི་བ་མཆོག་ཏུ་འགྲོ་བར་བྱེད། །​དེ་ཀུན་མཐའ་ནི་ཟད་འགྱུར་ཏེ། །​རྨོངས་པ་གང་ཞིག་མི་རིག་པ། །​དེ་ནི་ཕྱི་ནས་འཆི་འགྱུར་ཏེ། །​མ་བྱས་དོན་མེད་གདུང་བར་བྱེད། །​རྟག་ཏུ་བདག་ཉིད་དགའ་འདོད་ན། །​འཆི་བའི་བར་དུ་དགེ་བ་བྱོས། །​ཆོས་སྤྱོད་བདེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས། །​མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གདམས་པ་ཡིན། །​རྒྱུ་ཡི་དེ་ཉིད་རྣམ་སྟོན་པ། །​སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་འཁོར་བ་ཀུན། །​རྟག་ཏུ་མི་རྟག་མི་བརྟན་ལ། །​འགྱུར་ཞིང་ཚ་བར་རྟག་ཏུ་གསུངས། །​དེ་ནས་ལྷ་དེས་བྱ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་ཐོས་ནས། ཡང་དག་པར་བསམས་ཏེ་ཡིད་ལ་ཡང་དགའ་བ་བསྐྱེད་པ་དང་། །​སྔོན་གྱི་ཚེའི་འབྲས་བུ་དྲན་ནས་ཡུད་ཙམ་ཞིག་བག་མེད་པ་ལ་མ་ཞུགས་སོ། །​མོས་པའི་སྲབ་སྐྱོགས་ཀྱིས་ཡིད་དེ་འཛིན་པར་བྱེད་དེ། གཟུགས་དང་། སྒྲ་དང་། དྲི་དང་། རོ་དང་། རེག་བྱ་ཡིད་དུ་འོང་བ་རྣམས་ལ་བག་མེད་པ་མ་སྐྱེས་སོ། །​དེ་ནས་ཡང་ཡིད་མི་བརྟན་པ་དེ་ལྷའི་བདེ་བའི་དབང་དུ་གྱུར་ཏེ། ཇི་སྲིད་དུ་འདོད་པ་སྡུག་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དེ་མ་ཟད་ཀྱི་བར་དུ། དེ་ཡུལ་སྡུག་པ་དེ་རྣམས་ལ་སྤྱོད་པར་བྱེད་དེ། དེ་ཕྱིས་ལྷ་ཡུལ་དེ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100654#UT22084-068-021-100654