Degé Kangyur volume 69, F.58.a

ཡང་དག་སྤྱོད། །​ཚུལ་ཁྲིམས་གོས་ཀྱིས་གང་གཡོགས་པ། །​སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་གཡོགས་པ་ཡིན། །​ཚུལ་ཁྲིམས་སྤངས་པ་གང་ཡིན་པ། །​གཅེར་བུ་དེ་ནི་ཕྱུགས་དང་མཚུངས། །​སྐྱེས་བུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པ་ནི། །​རང་གི་སྐྱེད་ཚལ་འགྲོ་བ་བཞིན། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པ་འདིར་འོངས་པ། །​དེར་ནི་གཉེན་ལྟར་སེམས་པར་བྱེད། །​ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་མ་ཡང་དག་སྤྱོད། །​དགེ་བའི་ལས་དང་ལྡན་པ་ཡི། །​སྐྱེ་བོ་བྱ་བ་ལེགས་བྱས་པ། །​དེ་ནི་ལྷ་ཡི་འཇིག་རྟེན་འགྲོ། །​སྐྱེས་བུ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྟག་ལྡན་པ། །​འདོད་པ་གང་དང་གང་ཚོལ་བ། །​དེ་དག་དེ་ཡི་སོ་སོར་འགྲུབ། །​ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ནི་ཡོངས་སུ་འཕེལ། །​འཇིག་རྟེན་འདི་དང་ཕ་རོལ་ཏུ། །​ཚུལ་ཁྲིམས་གྲོགས་ཀྱི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །​དེ་བས་གྲོགས་པོ་ཡོན་ཏན་མཆོག །​ཚུལ་ཁྲིམས་ཉིད་ལ་རྟག་ཏུ་སྤྱོད། །​བཀྲེས་སྐོམ་འཇིགས་པ་མི་བཟད་པ། །​ཉམ་ངར་སྐྱོབ་པ་མཆོག་ཡིན་ཏེ། །​ཚུལ་ཁྲིམས་གནས་ཤིང་བསྒོམས་པ་བསྟོད། །​འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཉེ་བར་འགྲོ། །​གང་ཞིག་ཚུལ་འབྲས་འདི་ལྟ་བུར། །​གལ་ཏེ་ཚུལ་ལྡན་རབ་ཤེས་ན། །​དེ་ནི་མཚོན་རྣོན་ཐོགས་ནས་འདིར། །བདག་ཉིད་མགུལ་གཅོད་ལ་སོགས་བྱེད། །​དཔེ་མེད་བཤད་དུ་མེད་པ་སྟེ། །​ཤིན་ཏུ་དགེ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །​ཚུལ་ཁྲིམས་འབྲས་བུ་དྲི་མ་མེད། །​བདེ་བར་གཤེགས་པས་རབ་ཏུ་བསྟན། །​དང་པོ་དེ་བཞིན་བར་དུ་དགེ། །​དེ་བཞིན་ཐ་མར་དགེ་བ་ཡིན། །​ཚུལ་ཁྲིམས་འབྲས་བུ་དྲི་མ་མེད། །​དེ་ནི་དགེ་ལས་བདེ་ཆེན་ཐོབ། །​དེ་བས་དེ་ཡིས་དེའི་ཡོན་ཏན། །​རིག་ནས་ཚུལ་ཉིད་རྟག་ཏུ་སྤྱོད། །​འདི་དང་གཞན་དུ་སྐྱོབ་བྱེད་པ། །​ཚུལ་ཁྲིམས་ལྟ་བུ་གང་ཡང་མེད། །​དེ་ལྟར་དགེ་སློང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་སེམས་པ་དེ། ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་ནི་སྟོད་པར་བྱེད་ལ། ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་པ་ལ་ནི་རྟག་ཏུ་སྨོད་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་ལྟར་དེ་ལྷའི་གནས་ན་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་འབྱོར་པས་བདེ་སྟེ། དེར་ཇི་སྲིད་དུ་དགེ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དེ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དེ་སྲིད་དུ་དགའ་བར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100614#UT22084-068-021-100614