Degé Kangyur volume 68, F.107.a

ཉམ་ང་བ་འཆིང་བར་གྱུར་པ་དུ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་དབང་མེད་པར་རིག་ནས་ཁྱིམ་ནས་འབྱུང་ཞིང་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་ལ་བདུད་དང་ལྷན་ཅིག་གཡུལ་འགྱེད་པར་འདོད་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་ས་བླ་དང་། བར་སྣང་ལ་སྤྱོད་པའི་ལྷ་དག་གིས་རིག་ནས་ཀུན་ཏུ་དགའ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་རྣམས་ལ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ཞེས་བྱ་བ་གྲོང་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་དང་། གྲོང་རྡལ་མང་གེ་མོ་ཞིག་དང་། ཡུལ་ག་གེ་མོ་ཞིག་ཏུ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེགས་ཏེ། གོས་ངུར་སྨྲིག་བགོས་ནས་ཡང་དག་པའི་དད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་། །​དེ་ཁྱིམ་ནས་བྱུང་བས་བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས་ནི་དམས་པར་བྱེད་ཅིང་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནི་མངོན་པར་མཐོ་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་མངོན་པར་བསྙད་དོ། །​དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་དེ་དག་གིས་ས་བླ་དང་། བར་སྣང་ལ་སྤྱོད་པའི་ལྷ་དག་དང་། གནོད་སྦྱིན་དེ་དག་ལས་དེ་སྐད་ཐོས་ནས་ཡིད་དགའ་ལ་བར་སྣང་ལ་སྤྱོད་པའི་གནོད་སྦྱིན་དག་རབ་ཏུ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ལྟར་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་དམ་པའི་ཆོས་དགེ་བའི་གཏམ་གྱིས་སྤྲོ་བ་སྐྱེས་ནས། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་འཕགས་པ་དགེ་སྦྱོང་གི་མཁན་པོ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་དོ། །​བསྙེན་བཀུར་བྱས་ནས་ཀྱང་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེགས་ཤིང་གོས་ངུར་སྨྲིག་བགོས་ཏེ་སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་ལེན་ཏོ། །​སྡོམ་པ་བླངས་པས་ས་བླ་དང་། བར་སྣང་ལ་སྤྱོད་པའི་གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ལྷག་པར་ཀུན་ཏུ་དགའ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་འཛམ་བུ་གླིང་ན་རིགས་ཀྱི་བུ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ཅེས་བྱ་བ་གྲོང་མང་གེ་མོ་ཞིག་དང་། ཡུལ་ག་གེ་མོ་ཞིག་ཏུ་ལོག་པར་ལྟ་བ་སྤངས་ནས་ཡང་དག་པར་ལྟ་བའི་ལས་དང་། ཆོས་ཡང་དག་པར་བླངས་པ། བུ་དང་ཆུང་མ་ལ་སྲེད་པ་དུག་ལྟ་བུ་དོན་མེད་ཅིང་ཉམ་ང་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེགས་གོས་ངུར་སྨྲིག་བགོས་ཤིང་སོ་སོར་ཐར་པ་བླངས་ཏེ། བདུད་དང་ལྷན་ཅིག་གཡུལ་འགྱེད་པར་འདོད་པ། དགའ་བའི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་མོད་ལས་སྐྱེས་པ་སྤོང་བར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མངོན་པར་བསྙད་དོ། །​དེ་ནས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100077#UT22084-068-021-100077