Degé Kangyur volume 68, F.99.b

འདྲ་བར་ལྟ་ཞིང་ནོར་རྫས་བརྟན་པར་ཡང་འགྱུར། ལོག་པར་སྤངས་པ་ཡང་སྐྱེ་བོ་ཕ་རོལ་དག་གིས་ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་པར་འགྱུར་ཞིང་དེའི་ཡོན་ཏན་དེས་སྐྱེ་བོ་དག་གཟུང་བར་འགྱུར་རོ། །​ལུས་དང་བྲལ་ནས་ཀྱང་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེར་སྐྱེས་ནས་ཀྱང་ལྷའི་བུ་ཐམས་ཅད་སེམས་པར་འགྱུར་ཞིང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བ་དང་། ལྷའི་བདེ་བ་དཔེ་མེད་པ་ལ་སྤྱོད་པར་འགྱུར་རོ། །​སྔ་མ་བཞིན་དུ་གལ་ཏེ་རྣམ་པར་བྱང་བ་ཟག་པ་མེད་པའི་བསམ་གཏན་གྱི་བདེ་བར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་ན། དེ་བྱང་ཆུབ་གསུམ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ལྟར་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསུམ་དང་། ངག་གི་རྣམ་པ་བཞི་མི་དགེ་བ་ཡོངས་སུ་སྤངས་ན་མཐར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་ལ་འཇིག་རྟེན་ན་ཡང་བསྔགས་པར་འགྱུར་ཞིང་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་ཡང་དག་པར་གྱུར་པའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྒྱུ་ནི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ནང་གི་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ལྟ་བ་ནང་གི་ཡང་དག་པར་གྱུར་པ་རྗེས་སུ་མཐོང་ངོ་། །​དེ་ནས་གཞན་ཡང་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཇི་ལྟར་དགེ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ནང་གི་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ལྟ་ཞིང་གནས་པ་དེས་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པའམ། ལྷའི་མིག་གིས་མཐོང་སྟེ། ཡིད་ཀྱི་མི་དགེ་བ་དེ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཟློག་པས་དགེ་བའི་འབྲས་བུ་ཚེ་འདི་ལ་བདེ་བ་གནས་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་ཞིང་ལུས་དང་བྲལ་ནས་ཀྱང་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། གལ་ཏེ་འཁོར་བ་ལ་ཡིད་བྱུང་ན་དེ་རྒྱུ་དེས་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་སུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །​ཡིད་ཀྱི་ལས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། བརྣབ་སེམས་དང་། གནོད་སེམས་དང་། ལོག་པར་ལྟ་བའོ། །​དེ་ནས་གཞན་ཡང་བརྣབ་སེམས་སྤངས་པས་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་འབྱུང་ཞེ་ན། རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ནང་གི་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ལྟ་ཞིང་གནས་པ་དེས་ཐོས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100062#UT22084-068-021-100062