Degé Kangyur volume 68, F.174.b

འགྱུར་ཏེ། །​སྡིག་པ་དག་ནི་མི་བྱེད་པ། །​དེ་ཡི་མདུན་དུ་འགྲོ་མི་འགྱུར། །​ལམ་འདི་ཞི་བ་གཙོ་བོ་སྟེ། །​གང་དག་སྲེད་དབང་མི་གནས་པའོ། །​སྲེད་པ་སྤངས་པའི་མི་དག་ནི། །​མྱ་ངན་འདས་དང་ཉེ་བར་གནས། །​སྡིག་པ་དག་ནི་བྱེད་ལྡན་ཞིང་། །​དགེ་བ་རྣམས་ཀྱང་མི་བྱེད་པ། །​སྡིག་པས་སྲེག་འགྱུར་དེ་ལྟ་བས། །​སྡིག་པ་ཡིད་ལ་མ་བྱེད་ཅིག །​སྡིག་པ་སྤྱོད་པའི་མི་དག་ནི། །​ནམས་ཀྱང་བདེ་བ་མི་འཐོབ་བོ། །​དེ་ལྟར་གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་ཀྱིས། །​བདེ་འདོད་ཆོས་ལ་རྟག་ཏུ་སྟེན། །​གང་དག་སྡིག་པ་སྟེན་བྱེད་པ། །​སྡུག་བསྔལ་དེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་མེད། །​དེ་ལྟ་བས་ན་སྡིག་མི་བསྟེན། །​གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་དག་གིས་སྐྱོ། །​ལེགས་པས་ལེགས་པའི་དོན་བྱ་འོ། །​ལེགས་ལ་སྡིག་པའི་བྱ་བ་དཀའ། །​སྡིག་ལ་སྡིག་པའི་བྱ་བ་སླ། །​འཕགས་ལ་སྡིག་པའི་བྱ་བ་དཀའ། །​དེ་ལྟར་གཤིན་རྗེའི་མི་དེ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཤད། ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྒོ་ཞིང་གནོད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་བྱེད་དེ། འདི་ལྟ་སྟེ། རི་རབ་ཏུ་འབར་ལ་ཀུན་དུ་འབར་ཞིང་མཁྲེགས་པ་གཉིས་ཤུགས་ཀྱིས་རྒྱུག་སྟེ། ཕན་ཚུན་འདུས་པ་དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་དེ་དག་འཇུག་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ། རི་དེ་གཉིས་ཀྱིས་འཐག་པ་ནི་ཇི་ལྟར་མངོན་པ་མེད་པར་དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་འཐག་གོ། །​ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། བྱུང་ནས་ཀྱང་ཡང་རི་དེ་གཉིས་ཀྱི་དབུས་སུ་བཅུག་ནས་འཐག་གོ། །​དེའི་སྡིག་པའི་ལས་ཟད་པར་མ་གྱུར་གྱི་བར་དུ་ལོ་འབུམ་ཕྲག་དུ་མའི་བར་དུ་བྱུང་ཞིང་འཐག་གོ། །​དེ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་ཕྱོགས་དེ་ནས་ཐར་ནས་སྐྱབས་འདོད་པ། མགོན་འདོད་པ། དཔུང་གཉེན་འདོད་པ་དག་གཞན་དུ་རྒྱུག་པ་དང་། དེ་དག་གཤིན་རྗེའི་མི་གཞན་རྣམས་དང་ཕྲད་ནས་ལྕགས་ཀྱི་རྫ་མའི་ནང་དུ་ཁ་བུབ་ཏུ་བཅུག་གོ། །​ཇི་སྲིད་དུ་དེའི་སྡིག་པའི་ལས་བཅོམ་ཞིང་སྤངས་ལ་ཟད་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སྲིད་དུ་དེ་དག་དེར་ཁ་བུབ་ཏུ་ལོ་འབུམ་སྙེད་དུ་སྲེག་པར་འགྱུར་རོ། །​སྐྱབས་འདོད་པ། མགོན་འདོད་པ། བདེ་བ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100212#UT22084-068-021-100212