Degé Kangyur volume 68, F.171.a

ཤིན་ཏུ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་དག་མྱོང་སྟེ། དེའི་རུས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་རྡོར་གྱུར། སྐྲ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཉ་ལྕི་བས་སུ་གྱུར། ཤ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་འདམ་དུ་གྱུར། རོ་ཉེ་བསྐོལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཆུར་གྱུར། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཉར་གྱུར་ཏེ། ཆུ་བོ་དེས་ཁས་བུབ་ཏུ་དེད་ཅིང་བསྐོལ་ཏོ། །​འགྲམ་དག་ཏུ་ཆགས་ན་ཁྭ་མཆུ་རབ་ཏུ་འབར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཟའོ། །​གལ་ཏེ་མགོན་འདོད་པ། སྐྱབས་འདོད་པ་དག་ཆུ་བོ་དེ་ལས་ཐར་ནས་འབྲོས་པ་ན་གཤིན་རྗེའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལྕགས་ཀྱི་མདུང་རབ་ཏུ་འབར་བ་དག་གིས་བཏབ་ནས་ཆུ་བོའི་རླབས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ནང་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་ལྟར་དེ་དག་སྟེང་དུ་བྱུང་བ་ན། རྐང་པ་འཚེད་པར་བྱེད་ལ། བརླའི་སྦུབས་དང་། རྒྱབ་ཀྱི་ཤ་དག་འཚེད་པར་བྱེད། མགུལ་པའི་ཤ་ཡང་ཆད་པར་འགྱུར། རུས་པ་ཡང་བསྐོལ་བར་འགྱུར། མགོའི་ཤ་ཆད་ཅིང་མགོའི་ཐོད་པ་ཡང་ཆད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་དེ་དག་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ཆུ་བོ་དེར་འཇུག་ཅིང་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ཞུགས་པ་དེ་དག་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ལོ་འབུམ་ཕྲག་དུ་མར་སྲེག་ཅིང་བསྐོལ་ལ་འཚེད་དོ། །​ཡང་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དེ་དག་ཉོན་མོངས་པའི་ཆུ་བོ་དེ་ལས་ཐར་ནས་མཚོ་དང་། མེ་ཏོག་དང་། པད་མ་སྔོན་པོ་ཡོད་པར་མཐོང་སྟེ། མགོན་འདོད་པ། སྐྱབས་འདོད་པ། བདེ་བ་འདོད་པ་དག་དེའི་དྲུང་དུ་འགྲོ་བར་འདོད་དེ་དེའི་དྲུང་དུ་དོང་ངོ་། །​པད་མའི་ཚལ་དེ་དག་ཀྱང་ལྕགས་ཀྱི་པད་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་རེག་པ་ནི་སྤུ་གྲི་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་གང་དག་གིས་ལུས་དེ་ལ་རེག་པ་དེ་དག་ནི་གཤེག་པར་བྱེད་ཅིང་གཅོད་པར་བྱེད་ལ་ཟ་བར་བྱེད་ཅིང་རྡུང་བར་བྱེད་དོ། །​དེ་ལྟར་གཤིན་རྗེའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་པར་གཙེས་པ་དག་པད་མའི་ཚལ་དེ་དག་ལ་འཛེག་པར་བྱེད་དེ། པད་མ་དེ་དག་གི་ནང་མེ་མ་དག་གིས་རབ་ཏུ་གང་བ་ཡིན་ལ། སྟེང་གི་ལོ་མ་ལྕགས་ལ་ས་བྱས་པ་དག་གིས་འཆུམས་པར་བྱེད་དེ། དེའི་ནང་དུ་ལན་དུ་མར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་ལས་བྱས་པ་དེ་དག་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། མེ་མདག་དེས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100205#UT22084-068-021-100205