Degé Kangyur volume 68, F.170.a

མགོན་འདོད་པ། བཀྲེས་པ་དང་སྐོམ་པས་ཡོངས་སུ་གདུངས་པའི་ལུས་ཅན་དག་གནོད་པ་དེ་དག་ལས་ཐར་ནས་བདག་ཅག་གིས་བདེ་བ་ཐོབ་པར་བྱའོ་ཞེས་དེར་དོང་ངོ་། །​དེ་ནས་བརྒྱ་འམ་སྟོང་ཡོད་པ་དེ་དག་པད་མ་ག་ལ་བ་དེར་དོང་ངོ་། །​དེར་དོང་བ་དང་ལམ་དུ་ཕུར་བུ་བཙུགས་པ་དག་གིས་རྐང་པ་ལ་ཟུག་གོ། །​རྐང་པ་ཉམས་པ་དེ་ཁས་བུབ་ཏུ་ལྷུང་ངོ་། །​ཁས་བུབ་ཏུ་ལྷུང་བ་དེ་དག་ལ་ཕུར་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཟུག་གོ། །​གལ་ཏེ་ཕྱིས་གན་དུ་འགྱེལ་ན་དེ་དག་གི་རྒྱབ་ལ་ཕུར་བུ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཟུག་ཅིང་འབིགས་པར་བྱེད་དོ། །​གལ་ཏེ་གློས་འགྱེལ་ན་ཕུར་བུ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་དག་གི་གློ་ཡང་འབིགས་པར་བྱེད་དོ། །​གལ་ཏེ་འདུག་ན་དེའི་འོག་ནས་འཛུག་གོ། །​དེ་དག་སྲེག་ཅིང་འཚེ་ད་པ་ན་གཅིག་ལ་གཅིག་སྐད་འབྱིན་ཏེ། སྐོམ་པ་དང་བཀྲེས་པས་ཤིན་ཏུ་གདུངས་པའི་ལུས་ཅན་དག་གཅིག་ལ་གཅིག་སྐད་འབྱིན་ཅིང་ངུའོ། །​མྱ་ངན་བྱེད་ཅིང་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པའི་ཡིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་པད་མ་དེ་ལ་ལྟ་ཞིང་འཁོད་པ་ནི་རྒྱབ་ནས་གཤིན་རྗེའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་རལ་གྲི་དང་། དགྲ་སྟ་དང་། མདའ་བོ་ཆེ་དང་། མདུང་ཐུང་རྣམས་ཀྱིས་འདེབས་ཏེ། དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་མགོན་འདོད་པ། སྐྱབས་འདོད་པ། བསིལ་བ་འདོད་པ་དག་ཐབས་འགའ་ཞིག་གིས་པད་མ་དེའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ཏེ། དེ་ལ་འཛེགས་པ་དང་། པད་མ་དེ་ཡང་སེང་ལྡེང་གི་མེའི་མདག་མ་ལྟ་བུས་གང་ཞིང་། རྡོ་རྗེ་ལྟར་སྲ་བའི་ལོ་མ་རྣམས་ལ་དེ་དག་འཛེག་སྟེ། དེ་ཡང་ཁ་ཞུམ་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ལྟར་ལས་ཀྱི་མཐའ་ཉེས་པར་སྤྱད་པ་དང་། ཉེས་པར་བྱས་པའི་ལས་ཀྱིས་ཇི་སྲིད་དུ་དེའི་སྡིག་པའི་ལས་བྱས་ཤིང་བསགས་པ་བཅོམ་ཞིང་སྤངས་ལ་ཟད་པར་མ་བྱས་པ་དེ་སྲིད་དུ་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་དེ་དག་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པད་མ་ལྟར་གས་པ་དེར་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མའམ། ལོ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མའམ། ལོ་བྱེ་བ་ཕྲག་དུ་མར་བསྐོལ་ཅིང་འཚེད་ཀྱང་དེ་དག་དུས་ལས་འདའ་བར་ནི་མི་བྱེད་དོ། །​ཕྱི་ནས་ཐར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཐར་ནས་ཀྱང་གལ་ཏེ་ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ཀྱིས་ཡི་དགས་དང་། དུད་འགྲོ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100203#UT22084-068-021-100203