Degé Kangyur volume 68, F.158.a

ཏུ་ཆགས་པའི་བློས་ཤིང་དེ་ལ་འཛེག་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་ལས་གནོད་པ་འདི་དག་མྱོང་བཞིན་དུ་སེམས་ཀྱིས་བསླུས་པ་དེ་ཤིང་དེ་ལ་འཛེག་པར་བྱེད་དོ། །​ཤིང་དེའི་ཐོར་ཏོ་ལ་འཛེགས་པ་དང་བུད་མེད་དེ་སའི་སྟེང་ན་གནས་ཤིང་སྐྱེས་བུ་ལ་ལྟ་བ་མཐོང་ངོ་། །​སྐྱེས་བུ་ལ་ཀུན་དུ་ཆགས་པའི་མིག་གིས་རྣམ་པར་ལྟ་བར་བྱེད་ཅིང་སྐྱེས་བུ་དེ་ལ་ཚིག་སྙན་པས་འབོད་ལ་སྔར་འཛུམ་ཞིང་སྙན་པར་སྨྲ་སྟེ། འདི་ལྟར་བདག་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་སླད་དུ་འདིར་མཆིས་ན་ཅིའི་སླད་དུ་བདག་ལ་ཚིག་མི་གསུང་ཞིང་བདག་གི་ལུས་དང་མཇལ་བར་མི་མཛད། དེ་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དེས་ལས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་བྱས་པ་དེ་མཐོང་ནས་ཡང་ཀུན་དུ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་ཤིང་ལོ་མ་རལ་གྲི་ལྟ་བུ་དེ་ལས་འབབ་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་འབབ་པ་ན་ལོ་མ་སྤུ་གྲི་རབ་ཏུ་འབར་བ་ལྟ་བུ་དེ་དག་ཁ་གྱེན་དུ་བལྟས་ཏེ། དེ་དག་གིས་ཀྱང་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དེ་དག་སྔར་ཤ་བཏོགས་སོ། །​ཕྱི་ནས་རྒྱུས་པ་གཅོད་དོ། །​དེ་ནས་རུས་པ། རུས་པའི་འོག་ཏུ་གནད་ཐམས་ཅད་གཅོད་དོ། །​དེ་ནས་རྐང་བྲུས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་གནོད་པར་བྱས་སོ། །དེ་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་སྙིང་ལ་འདོད་པའི་སྲེད་པས་ཡོངས་སུ་གདུངས་པ་དེ་དག་གིས་བཅད་ཅིང་གཤེག་ལ་གནད་དང་གནད་གཅོད་བཞིན་དུ་བུད་མེད་དེ་ལ་ལྟའོ། །​འདི་ལྟར་དེ་ལ་ལྟ་བ་ན་བྱ་རྒོད་ཀྱི་མཆུ་རབ་ཏུ་འབར་བས་མིག་འབྱིན་ཅིང་སྤུ་གྲི་རྣོན་པོ་ལྟ་བུས་དེའི་རྣ་བ་ཡང་གཅོད། ངུ་བ་ན་འདབ་མ་རབ་ཏུ་འབར་བདག་གིས་ལྕེ་གཅོད་ཅིང་དེའི་སྣ་ཡང་གཅོད་དེ། དེའི་ཡན་ལག་དང་། ཉིང་ལག་ཐམས་ཅད་གཅོད་དོ། །​འདོད་ཆགས་ཀྱི་སྲེད་པས་ཡིད་ཕྲོགས་པ་ཡང་ས་ལ་འབབ་པར་བྱེད་པ་དང་ཡང་བུད་མེད་དེ་ཤིང་ཁར་འཛེག་གོ། །​འཛེགས་པ་དང་། དེ་མཐོང་ནས་ཡང་དེ་ཤིང་གི་ཐོར་ཏོ་དེ་ལ་འཛེག་པར་བྱེད་པ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། དེ་ལྟར་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་འཕངས་པར་རང་གི་སེམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསླུས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100179#UT22084-068-021-100179