Degé Kangyur volume 68, F.138.a

གཉིད་ལོག་གམ། མྱོས་སམ། རབ་ཏུ་མྱོས་ཀྱང་། དགེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན་ཉིད་རབ་ཏུ་འཇུག་སྟེ། དཔེར་ན། ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བར་ཆད་མེད་པ་རྟག་ཏུ་འབབ་པ་དེ་བཞིན་དུ། སྐྱེས་བུ་དེ་གཉིད་ལོག་གམ། མྱོས་སམ། རབ་ཏུ་མྱོས་པའི་འཇུག་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །​དེ་ལྟར་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་བསྟན་དུ་མེད་པ། ཐོགས་པ་མེད་པར་འདོད་དོ། །​གཟུགས་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། ལས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན། གཟུགས་དེ་ཡང་། གཟུགས་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་པོ་དེ་དག་ཡིན་ལ། དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །​དགེ་སློང་དེས། སེམས་ཅན་འདི་དག་གི་གཟུགས་ཐ་དད་པ། གནས་སྐབས་ཐ་དད་པ། མིང་དང་འགྲོ་བ་ཐ་དད་པ། གནས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་ཇི་ལྟ་བུར་མཐོང་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་དེ་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི །​སེམས་ཐ་དད་པ། གནས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་། མོས་པ་ཐ་དད་པ་དང་། ལས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་མཐོང་བ་དེའི་ཕྱིར། གཟུགས་ཐ་དད་པ་དང་། གནས་སྐབས་ཐ་དད་པ་དང་། མིང་དང་འགྲོ་བ་ཐ་དད་པ་དང་། གནས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་དེ་དག་ནི། དཔེར་ན་རི་མོ་མཁན་ནམ། རི་མོ་མཁན་གྱི་སློབ་མ་མཁས་པ་ཞིག །​ས་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་འཇམ་ལ་མཁྲང་བ་ཞིག་མཐོང་ནས་འདུག་སྟེ། ཚོན་སྣ་ཚོགས་དག་གིས། རི་མོའི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ལེགས་ཤིང་། ལེགས་པའི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས། སེམས་ཀྱི་དབང་གིས་འདྲི་བ་དེ་བཞིན་དུ། སེམས་རི་མོ་མཁན་ནམ། རི་མོ་མཁན་གྱི་སློབ་མ་ལྟ་བུ་འདི་ལྷག་པར་མོས་པས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ས་ཤིན་ཏུ་འཇམ་ཞིང་མཁྲང་བ་དག་ལ། ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དག་གི་འཁོར་བའི་སར་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པ་དང་། མིང་དང་འགྲོ་བ་ཐ་དད་པ་དང་། རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100139#UT22084-068-021-100139