Degé Kangyur volume 70, F.20.a

རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་འོད་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་དེ་ལ་ཡང་རབ་ཏུ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་ལོགས་དེ་དག་ལས་ལྷ་གང་དག་གིས་རི་དེའི་ལོགས་རེ་རེ་ཞིང་བལྟས་པ་ན་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མ་འོད་འབྱིན་པ་ཤིན་ཏུ་དགའ་བ་ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་རྣམས་མཐོང་ངོ་། །​ལོགས་རེ་རེར་ལྷ་དེ་དག་རྣམས་ལོགས་རེ་རེར་ཞིང་ཡང་དགའ་བར་བྱེད་དེ་རྣམ་པ་དུ་མར་ལས་སྣ་ཚོགས་པ་བྱས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱེད་དོ། །​རི་དེ་ན་རི་རབ་ལྷུན་པོ་བཞིན་དུ་གཞན་ཡང་ནགས་འདི་དག་རྣམས་ཡོད་དེ་འདི་ལྟ་སྟེ། མཛེས་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་ནགས་ཚལ་དང་། རྩེད་མོ་དགའ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ནགས་ཚལ་དང་། ཉིན་མོར་བྱེད་པས་དགའ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ནགས་ཚལ་དང་། བདུད་རྩིས་མཛེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ནགས་ཚལ་དང་། ནགས་བཞི་པོ་དེ་རྣམས་དང་ཉེ་བའི་ནགས་དང་། འབབ་ཆུ་དང་མཚེའུ་དང་། པད་མའི་ཚལ་དང་ཆུ་ཀླུང་དང་ཚང་ཚིང་དང་། ཁྲད་ཁྲོད་རྣམས་ན་བྱ་རྣམ་པར་སྒྲ་འདོན་པ་དང་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་མེ་ཏོག་ལེགས་པར་བཀྲམ་པ་ལྗོན་ཤིང་ལ་བྱའི་ཚོགས་རྣམ་པར་སྒྲོགས་པ་དང་། ཁང་བཟངས་དང་ཁྱོགས་ཀྱི་ཁང་བུའི་ཕྲེང་བ་རྣམས་དང་ཀུན་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །​རི་དེ་དང་ནགས་དེ་དག་རྣམས་སུ་རྒྱུན་གནས་ན་རྒྱུ་བའི་ལྷ་དེ་དག་རྣམས་ཅི་ནས་ཀྱང་སོང་ནས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་རྟག་པར་ལྷ་རྫས་ཀྱི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དཔེ་མེད་པ་རྣམས་ལ་དགའ་ཞིང་མགུ་བར་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་དེ། ནགས་བཞི་པོ་དེ་དག་གི་ཉེ་འཁོར་རྣམས་ནི་མཆོག་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་པའོ། །​དེ་ལ་ནགས་གཅིག་ནི་འཛམ་བུའི་ཆུ་བོའི་གསེར་གྱི་རང་བཞིན་ཏེ། ནགས་དེའི་འདབ་མ་རྣམས་ནི་བཻ་ཌཱུརྱའི་རང་བཞིན་ལ་མེ་ཏོག་རྣམས་ཀྱང་པད་མ་རཱ་གའི་མདོག་དང་འདྲ་བའོ། །​ཡང་ནགས་གཞན་འདི་ནི་དངུལ་གྱི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ་དེའི་འདབ་མ་རྣམས་ནི་གསེར་བཟང་པོའི་མདོག་ཅན་ཡིན་ཞིང་མེ་ཏོག་ཀྱང་རྣམ་པ་དུ་མར་མཆོག་ཏུ་དྲི་ཞིམ་པོར་གྱུར་པ་གང་དག་དཔག་ཚད་བརྒྱར་དྲི་རྣམས་འགྲོ་བར་འགྱུར་ཏེ། དྲི་རྣམས་གང་དག་བསྣམས་པར་གྱུར་པའི་ལྷ་དེ་དག་རྣམས་དེ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་མཆོག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-101151#UT22084-068-021-101151