Degé Kangyur volume 70, F.10.a

པར་ལྟུང་བ་ཡི། །​འཇིགས་པ་དེ་ཡང་མ་རིག་གོ། །​གང་ཚེ་འཆི་འཕོ་བྱུང་བ་ནི། །​སྲིད་པ་འཇིག་པར་བྱེད་པའི་མཆོག །​འཇིགས་གང་འཆི་བདག་ཆེ་འོངས་པ། །​རྨོངས་པ་བདག་གིས་དེ་ཚེ་རྟོགས། །​བག་ཡོད་ལ་དགའ་སྐྱེ་བ་ནི། །​ཡང་དང་ཡང་དུ་འབྱུང་བ་མིན། །​ལྷ་ནི་ཡུལ་རྣམས་ཀྱིས་རྨོངས་པ། །​ཡིད་མེད་པས་ཀྱང་རྟོགས་པ་མིན། །​ཡུལ་གྱི་ཆགས་པས་ཀུན་ལྟ་བའི། །​སྲེད་པའི་དུག་གིས་རྨོངས་བྱས་པ། །​རྟོགས་མིན་རྟག་ཏུ་ལྷ་ཡི་ནི། །​འཆི་འཕོ་དེ་ནི་འཇིགས་ཆེན་ཡིན། །​འཆི་བས་ཐ་མར་དེ་བཞིན་དུ། །​སྡུག་བསྔལ་ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་སྐྱེད། །​ཇི་ལྟར་སྐྱེས་པས་ལྷ་རྣམས་ལ། །​འཆི་འཕོ་ཀུན་ཏུ་ངེས་པར་འབྱུང་། །​ལས་ཀྱི་རླུང་གིས་ཀུན་ཏུ་འཁོར། །​སྦྱོར་བས་ཀྱང་ནི་སྡུག་བསྔལ་ནས། །​སྐྱེས་བུ་ལྷུང་བྱེད་འཆི་བདག་སྒྲས། །​སེམས་ནི་ཀུན་ཏུ་བསླུས་པ་ཡིན། །​ཕ་མེད་མ་ཡང་མེད་པ་དང་། །​བཤེས་མེད་གཉེན་འདུན་མེད་པར་ནི། །​ལྷན་ཅིག་རང་དབང་མེད་ཅེས་སྨྲ། །​དེ་ལྟར་སྐྱེས་བུ་དུས་ཀྱིས་བསྐུལ། །​ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་མིན་སྐྱེ་བོ་འདི། །​སྐྱེ་བོ་ཐ་མལ་པ་ཡིས་བསླུས། །​ཡིད་ཀྱི་ཞགས་པ་འབའ་ཞིག་གིས། །​སྐྱེ་བོ་སླུ་བར་བྱེད་པ་ཡིན། །​སྐྱེ་བོ་རང་གི་སྐྱེ་བོ་འདིར། །​སྤུན་ནམ་སྐྱོབ་བྱེད་འགའ་ཡོད་མིན། །​འཆི་བདག་དུས་ནི་བྱུང་བ་ན། །​རང་སྐྱེའང་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བོ་ཡིན། །​ལྷ་རྣམས་གང་གིས་མཐོང་བ་ཡིན། །​བདེ་བ་འདི་དག་བདེ་འབྱུང་བ། །​དེ་ནི་རབ་ཀྱི་ཤུགས་འགྲོ་བའི། །​འཆི་བདག་རྒྱལ་པོས་འཕྲོག་པར་བྱེད། །​རྟག་ཏུ་འདོད་པའི་རྗེས་འགྲོ་བ། །​ཡུལ་གྱི་འཁྲུལ་པས་བརྐམ་པ་ཡིན། །​ངེས་པར་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་འབྱུང་བ། །​གང་ཡང་རྟོག་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། །​དེ་ལྟར་ལྷ་གསར་དུ་སྐྱེས་པ་དེ་མུ་སུ་ལུན་དྷ་དེས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བས་ཆོས་ཉིད་ལ་རྗེས་སུ་བཟུང་ངོ་། །​དེ་ནས་ལྷ་དེས་དེ་དག་རྣམས་ཐོས་ནས་ཡུད་ཙམ་ཅིག་སྐྱོ་བས་གནས་པར་གྱུར་ནས། ཕྱི་ནས་སླར་ཡང་གར་དང་གླུ་དང་རྒོད་པར་བྱེད་པ་དང་རྒྱགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་ཁྲིད་པར་བྱེད་དེ། རྒྱུ་གང་གི་ཕྱིར་ན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-101131#UT22084-068-021-101131