Degé Kangyur volume 70, F.7.b

གང་ན་གནས་པ་ཡིན། དེས་ནི་བདག་ཅག་རྣམས་འདིར་ཀུན་ནས་མངོན་པར་མཐོང་བ་ཡིན་ལ་བདག་ཅག་གིས་མ་མཐོང་ངོ་། །​དེས་ཚིག་དེ་དག་རྣམས་ཐོས་ཞིང་དྲན་པར་ཡང་བྱས་ནས་གསར་དུ་སྐྱེས་པ་འདིས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཀུན་ནས་ཤེས་པར་བྱས་ནས་སྨྲས་པར་གྱུར་པ། རབ་ཏུ་ཞི་བ་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་བལྟ་བར་བྱའོ། །​དེ་ལ་སླར་ཉིད་བོས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་བརྗོད་དེ་ཇི་ལྟར་དགའ་ལྡན་ཞེས་བྱ་བའི་ལྷ་རྣམས་གང་དག་བདག་ཅག་གི་སྟེང་ན་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། གང་དག་གི་ཁྱད་པར་གྱིས་ཀྱང་བདག་ཅག་རྣམས་བརྒྱ་སྟོང་གི་ཆ་ཙམ་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་ཞིང་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་། བདེ་བ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལས་དང་འབྲས་བུའི་འབྲེལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་འཐབ་བྲལ་གྱི་ལྷ་དེ་རྣམས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​འདི་དག་རྣམས་ཀྱང་འཐབ་བྲལ་བ་རྣམས་ཀྱི་མངའ་བདག་པས་ཀྱང་ཆེས་ལྷག་པའི་གཟི་བརྗིད་ཅན་ནོ། །​དེ་ཡང་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་གོང་ན་གནས་སོ། །​ལྷ་གང་དག་རྣམས་སམ་དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རུང་དེ་ལ་འགྲོ་བར་བྱ་བའི་ཡུལ་མ་ཡིན་གྱི། ལྷ་གང་དག་གཙོ་བོར་གྱུར་པ། ཤིན་ཏུ་སྟོབས་ཆེ་བ་དེ་དག་རྣམས་ལས་འགའ་ཞིག་གནས་དེར་འགྲོ་བར་བྱེད་དོ། །​ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནི་གནས་དེར་འགྲོ་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ནས་ལྷ་གསར་དུ་སྐྱེས་པ་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་པར་གྱུར་ཏེ། ཨེ་མ་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་བདེ་བ་ནི་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན་ལྷ་དེ་དག་རྣམས་ནི་འཐབ་བྲལ་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་མངའ་བདག་གི་དྲུང་ན་ཡང་བླ་ལྷག་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་དེ་ལྟར་འདི་དག་རྣམས་ཡུད་ཙམ་ཞིག་བསམས་ནས་ཡང་སླར་ཡང་གཡོ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་དང་ཡུལ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཁ་ཕྱོགས་པས་ཕྲོགས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་དགའ་བ་དེ་དག་རྣམས་ལ་ལྷ་དེ་དག་རྣམས་མངོན་པར་ལྟ་བར་རྩོམ་པར་བྱེད་པ་ན། ཀུན་ནས་མཆོག་ཏུ་སྙིང་ཆེས་དགའ་བའི་རྣམ་པ་གང་དང་གང་གིས་དེ་དེ་ལྟར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ན་དལ་བུས་རིམ་གྱིས་ཡུལ་དེར་ཕྱིན་པར་གྱུར་ཏོ། །​ཡུལ་གང་ན་རྒྱལ་པོ་མུ་སུ་ལུན་དྷ་དེ་དགའ་བར་བྱེད་དེ་ལྷ་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བྱེ་བ་དུ་མ་རྣམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-101126#UT22084-068-021-101126