Degé Kangyur volume 70, F.1.b

༄༅༅། །​འཕགས་པ་དམ་པའི་ཆོས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ། བམ་པོ་བཞི་བཅུ་རྩ་དྲུག་པ། གཞན་ཡང་དགེ་སློང་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཤེས་པ་དེ་འཐབ་བྲལ་བའི་ས་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བར་བྱེད་པ་ན། དེས་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ནི་འཐབ་བྲལ་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་བཞོན་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་རྣམ་པར་རྒྱུ་བ་ཞེས་བྱ་བའོ། །​དེར་ཡང་ལས་གང་གིས་སེམས་ཅན་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་དེས་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པས་མཐོང་སྟེ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་གང་དག་གིས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བདག་ཉིད་ལ་བདེ་ལེགས་སྟོན་པར་བྱེད་པས་ནི་དཔེ་མེད་པའི་ཡུལ་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཡང་གང་ཁོ་ན་བདག་གིས་གཟུགས་མཐོང་བ་དེ་ཉིད་ནི་འདོད་པ་སྡུག་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་གཞན་རྣམས་དང་འདྲ་བ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་མཐོང་ངོ་། །​གང་ཡང་རྣ་བས་ཐོས་པ་རྣམས་ནི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་གླུ་རྣམས་དང་། བྱའི་སྒྲ་དང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-101114#UT22084-068-021-101114