Degé Kangyur volume 68, F.110.a

ནོ། །​ཡིད་མི་བདེ་བའི་གནས་སུ་འགྱུར་བ་ནི། རྣམ་པར་བྱང་བ་དགེ་བའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡིན་ནོ། །​བཏང་སྙོམས་ཀྱི་གནས་སུ་འགྱུར་བ་ནི། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཡིད་ཀྱིས་ཆོས་ཤེས་ནས། ཡིད་བདེ་བའི་གནས་སུ་འགྱུར་བ་ནི། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མི་དགེ་བའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡིན་ནོ། །​ཡིད་མི་བདེ་བའི་གནས་སུ་འགྱུར་བ་ནི། རྣམ་པར་བྱང་བ་དགེ་བའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡིན་ནོ། །​བཏང་སྙོམས་ཀྱི་གནས་སུ་འགྱུར་བ་ནི། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡིད་ཀྱི་དཔྱོད་པ་བཅྭ་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དག་གིས་འཁོར་བ་ན་འཆི་བ་དང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་མོ། །​གང་གི་ཚེ་དགེ་སློང་དེ་ཡིད་ཀྱི་དཔྱོད་པ་བཅྭ་བརྒྱད་དག་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་བར་སྣང་ལ་སྤྱོད་པའི་གནོད་སྦྱིན་ཀུན་ཏུ་དགའ་ནས་ས་བླའི་གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ལ་མངོན་པར་བསྙད་དོ། །​བར་སྣང་ལ་སྤྱོད་པ་དང་། ས་བླའི་གནོད་སྦྱིན་ཡིད་རབ་ཏུ་དགའ་བས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་མངོན་པར་བསྙད་དོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་དེ་དག་གིས་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་ལྷ་རྣམས་ལ་གང་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་གྲོང་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་དང་། གྲོང་རྡལ་མང་གེ་མོ་ཞིག་དང་། ཡུལ་ག་གེ་མོ་ཞིག་ཏུ་རིགས་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་གི་རིགས་ཀྱི་བུ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེགས་ཏེ། གོས་ངུར་སྨྲིག་བགོས་ནས་དད་པས་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། དེ་ཡིད་ཀྱི་དཔྱོད་པ་བཅྭ་བརྒྱད་དག་ལ་རབ་ཏུ་རྟོག་པར་བྱེད་ཅིང་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་ལ་དབེན་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་སྟེ། མཐའ་གཅིག་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མངོན་པར་བསྙད་དོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དག་ལས་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་ལྷ་དག་གིས་དེ་ཐོས་ནས་བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས་ནི་དམས་པར་འགྱུར་ལ། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནི་མངོན་པར་མཐོ་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས། ཀུན་ཏུ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །​རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་ལྷ་དེ་དག་གིས་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ལ། ལྷ་གང་འཛམ་བུའི་གླིང་ན་རིགས་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ལས་ཞེས་བྱ་བ་ནས། རིགས་ཀྱི་བུ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེགས་ཏེ། གོས་ངུར་སྨྲིག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100083#UT22084-068-021-100083