Degé Kangyur volume 68, F.98.a

དུ་འཕགས་སོ། །​ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ལས་ཕྱིར་ཟློག་པའི་ནང་ན་བདེན་པས་ཕྱིར་ཟློག་གོ། །​སྒྲོན་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་བདེན་པ་སྒྲོན་མ་ཡིན་ནོ། །​ལམ་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་བདེན་པ་ལམ་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །​འདུ་བྱེད་ཀྱི་རྫས་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་བདེན་པའི་རྫས་གཞན་གྱི་ནད་འཕྲོག་པ་ཡིན་ནོ། །​རྩལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་བདེན་པ་རྩལ་ཡིན་ནོ། །​སྐྱོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་བདེན་པ་སྐྱོབ་པ་ཡིན་ནོ། །​མཛའ་བཤེས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་བདེན་པ་མཛའ་བཤེས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ། །​གང་བདེན་པའི་ནོར་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་དེ་ནི་ནམས་ཀྱང་འཁོར་བའི་ངན་འགྲོ་ལོག་པར་ལྟུང་བ་དབུལ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་། ལྷ་རྣམས་དང་ཉེ་བར་འགྱུར་ལ། གང་དང་གང་དུ་སྐྱེ་བ་དེ་དང་དེར་སྐྱེ་བའི་རིགས་ཆེ་ཞིང་། གཟུགས་བཟང་པོར་འགྱུར་ཏེ། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྡུག་པ་དང་། དགའ་བ་དང་། ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། ཚིག་ཡིད་ཆེས་པར་འགྱུར། དེ་གནོད་སྦྱིན་དང་། ཤ་ཟ་དག་གིས་མི་མཐོང་ལ་གཙེ་བར་མི་ནུས་ཤིང་། ཡུལ་གཞན་དུ་ཕྱིན་ན་ཡང་མལ་ཆ་དང་། ན་བའི་གསོས་སྨན་གྱི་རྐྱེན་མང་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར། དེས་འདོད་པ་གང་དག་ཡིད་ལ་བསམས་པ་དེ་དག་ཀྱང་དེ་ལས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་མིའི་བདེ་བ་མཆོག་མྱོང་ནས་གལ་ཏེ་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་ན། དེ་ལུས་དང་བྲལ་ནས་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཤིན་ཏུ་ཚེ་རིང་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་གནས་མཐོ་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​སྔ་མ་བཞིན་དུ་གལ་ཏེ་རྣམ་པར་བྱང་བ་ཟག་པ་མེད་པའི་ལམ་གྱིས་ཡོངས་སུ་སྔོ་བར་བྱེད་ན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་གཞན་ཡང་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ལ་སྤྱོད་པ། ཕྲ་མ་སྤངས་པས་ཚེ་འདི་དང་ཕ་རོལ་གྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ནང་གི་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ལྟ་ཞིང་གནས་པ་དེས། ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པའམ། ལྷའི་མིག་གིས་མཐོང་སྟེ། ཕྲ་མ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100059#UT22084-068-021-100059