Degé Kangyur volume 68, F.159.b

འབར་བ་དག་གིས་ཟའོ། །​ཁ་ཅིག་ནི་ཉའི་ཁ་རབ་ཏུ་འབར་བས་མིད་དེ་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཞུ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཆུ་བོ་དེའི་ནང་དུ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞུ་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་དག་གི་ལས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ནི་སེམས་ཀྱིས་བསླུས་ནས་སུ། །​བུ་སྨད་གང་གི་དོན་བྱེད་པ། །​སྡིག་ལས་བྱུང་བའི་ཞགས་པ་ཡིས། །​སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་གནས་སུ་ཁྲིད། །​བློ་ངན་ཞེན་པ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །​གང་གི་དོན་དུ་སྡིག་བྱས་པའི། །​བུ་དང་ཆུང་མ་གྲོགས་པོ་དང་། །​གཉེན་འདབ་རྩ་ལག་གང་དུ་སོང་། །​མི་ཡི་སར་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་སུ། །​བདག་ལ་ངེས་པར་སྡུག་མ་བྱས། །​མི་ཡི་ཐ་མ་བུ་ཡི་དོན། །​དེས་ན་སྡིག་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱས། །​གང་གིས་སྔན་ཆད་སྡིག་བྱས་པ། །​ཕྱིས་ནི་གནོད་པར་མི་འགྱུར་མིན། །བུ་དང་ཆུང་མས་བསླུས་པ་དེ། །​སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དྲག་པོར་འགྲོ། །​ཆུང་མ་གཉེན་གྱིས་ཅི་བྱེད་ཅིང་། །​བུ་དེས་ཅི་ཞིག་བྱེད་པར་འགྱུར། །​ལས་ཀྱི་ལམ་རྒྱགས་ཡོད་པ་ནི། །​གཅིག་པུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྲེག །​བདེ་བ་འབྱུང་བ་མ་སྨད་པ། །​དགེ་བའི་ལས་ནི་མ་བྱས་པས། །​བྱིས་པ་གཏི་མུག་གིས་བསླུས་པ། །​ཕྱི་ནས་དོན་བྱེད་ཅི་མི་གདུང་། །​གང་ཞིག་གཏི་མུག་གིས་བསླུས་པ། །​འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་རྗེས་སུ་འགྲོ། །​བུ་དང་ཆུང་མ་བདེ་བྱའི་ཕྱིར། །​དེ་དག་ཀུན་གྱི་འོག་ཏུ་འགྲོ། །​སྲོག་ཆགས་ལས་ཀྱི་སྐྱེ་གནས་དང་། །​རང་གི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་སྤྱོད། །​ལེགས་བྱས་ལྷ་ཡི་འཇིག་རྟེན་དུ། །​ཉེས་པར་བྱས་པས་དེ་བཞིན་དམའ། །​དེ་ལྟར་གཤིན་རྗེའི་མི་དེ་དག་གིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་བསྡུས་གཞོམ་པ་དེ་དག་ལ་རྗེས་སུ་བསྟན་པ། གང་ཁྱེད་ཅག་གིས་བྱས་པའི་ལས་འདི་དག་སུ་ཞིག་སྤྱོད་པར་འགྱུར་ཏེ་དགེ་བའམ། མི་དགེ་བ་རང་གིས་བྱས་པ་སྤྱོད་པར་འགྱུར་ཞིང་། མ་བྱས་པ་ནི་འོང་བར་མི་འགྱུར་ལ། བྱས་པ་ནི་ཆུད་ཟ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100182#UT22084-068-021-100182