Degé Kangyur volume 70, F.16.b

འགའ་ཞིག་ཀྱང་ཕན་ཚུན་དུ་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་ཡང་མི་མཐོང་ངོ་། །​དེས་ན་དེ་དག་རྣམས་རྟོགས་པར་གྱིས་ལ་བདག་ཉིད་བག་མེད་པར་གནས་པར་མ་བྱེད། སེམས་བྲེལ་དོག་ཅན་དུ་མ་བྱེད། བག་ཡོད་པར་གནས་པར་གྱིས། ཡུལ་རྣམས་ལ་ཡིད་མཆོག་ཏུ་སོང་བར་མ་བྱེད་པར་དེ་ལྟ་བུའི་བློས་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་པར་གྱིས་ཤིག །​དེ་བཞིན་དུ་ཇི་ལྟ་བར་བཤད་པ་དང་ལྷ་རབ་ཏུ་མང་པོ་རྣམས་ཡིད་མཆོག་ཏུ་སྐྱོ་བའི་དབང་གིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་མུ་སུ་ལུན་དྷ་དེ་ལྟར་རིག་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་བྱ་བ་ནི་བྱས་སོ་ཞེས་ཡིད་ལ་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས་སླར་ཡང་རྩེད་མོའི་ནགས་གང་ན་ཡོད་པ་དེར་ཉེ་བར་ལེགས་པར་འགྲོ་བར་བྱེད་དོ། །​གང་ལ་རྒྱུན་གནས་ན་རྣམ་པར་རྒྱུ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལྷ་མཆོག་ཏུ་བག་མེད་པས་གནས་པ་རྣམས་ཏེ། མཆོག་ཏུ་དགེ་བའི་ཡིད་ཅན་ནི་གང་དག་དེ་ན་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་གནས་སོ། །​གང་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཡང་བར་གྱུར་པ་བག་མེད་པས་མཆོག་ཏུ་བག་མེད་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་བག་མེད་པས་མྱོས་པ་རྣམས་དེ་བཞིན་དུ་ནགས་དང་། ཉེ་བའི་ནགས་དང་མཚེའུ་དང་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དང་ནགས་ཁྲོད་རྣམས་སུ་ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་དགའ་བར་བྱེད་དོ། །​འཆི་བདག་གི་འཇིགས་པ་རྣམས་མི་འགྲང་བར་དེ་དག་རྣམས་དེ་སྲིད་དུ་དགའ་བར་བྱེད་ཅིང་རྩེ་བར་ཡང་བྱེད་དོ། །​པད་མའི་ཚལ་ནས་པད་མའི་ཚལ། རིའི་རྩེ་མོ་གནས་རྣམས་ནས་གནས་རྣམས་སུ་དགའ་ཞིང་རྩེ་བར་ཡང་བྱེད་དེ། ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱགས་པ་ལ་དོན་འཐུན་པས་ཇི་སྲིད་དུ་འདོད་པ་སྡུག་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་བྱས་ཤིང་བསགས་པའི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་ཟད་པར་མ་གྱུར་གྱི་བར་དེ་སྲིད་དུའོ། །​དེས་དེ་དག་རྣམས་ཟད་པ་དང་གཞན་ཡང་དོན་བྱས་པ་མ་ཡིན་པའི་དམྱལ་བ་དང་ཡི་དགས་དང་དུད་འགྲོ་རྣམས་སུ་སྐྱེའོ། །​གལ་ཏེ་ཡང་ལས་གཞན་གྱིས་མི་རྣམས་དང་སྐལ་བ་འཐུན་པར་མིར་སྐྱེ་བར་གྱུར་ན་ཡང་དེ་རྟག་ཏུ་སྐྱིད་ཅིང་དོན་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །​མཆོག་ཏུ་གཟུགས་བཟང་བ་མཆོག་ཏུ་ལོངས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-101144#UT22084-068-021-101144