Degé Kangyur volume 70, F.12.a

ལ་རྗེས་སུ་འཐུན་པའི་ཐབས་གང་ཡིན་པ་བདག་གིས་བྱའོ། །​དེ་ནས་བརྟགས་པའི་བློ་དང་ལྡན་པ་དེས་རྣམ་པར་དཔྱད་ནས་ལྷ་གཞན་རྣམས་ལས་གང་དག་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་རྗེས་སུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དེ་དག་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལེགས་པར་འགྲོ་བར་བྱེད་དེ། ཇི་ལྟར་ལྷ་རྒྱུན་གྱི་གནས་ན་རྒྱུ་བ་འདི་དག་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཇི་ལྟར་ཕན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། བླ་ན་མེད་པའི་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་པ་བྱས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པ་དང་། གང་ཡང་བདག་གིས་བར་ཆད་དུ་མི་འགྱུར་བ་དང་། གལ་ཏེ་ཡང་ལྷ་དེ་དག་རྣམས་གྲོགས་པོའི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ནི་གང་དག་གིས་སྒྲོལ་བ་ལ་ངེས་པར་སྦྱོར་བའོ། །​ཡང་གང་དག་གིས་སྡིག་པ་ཉེ་བར་སྟོན་པ་དེ་དག་རྣམས་ནི་དགྲ་བོ་ཡིན་ཏེ། གང་གིས་དམྱལ་བ་ཀུན་ནས་སྒྲུབ་པའི་ལས་རྣམས་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​ལྷ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གྲོས་བྱས་ནས་གང་ན་ཁྱོགས་ཀྱི་ཁང་བུ་ཡོད་པ་དེར་ཉེ་བར་ལེགས་པར་འགྲོ་བར་བྱེད་དེ། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རང་བཞིན་གྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་གཞན་ཞིག་བཟུང་བ་ན་ནི་ཆུ་ཀླུང་དང་མཚེའུ་དང་ལྗོན་ཤིང་དང་འབབ་ཆུ་དང་ནགས་དང་ཉེ་བའི་ནགས་རྣམས་མཆོག་ཏུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དགའ་བ་དུ་མ་ཉིད་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་དེ་འདྲ་བའི་དགའ་བའི་ཁྱད་པར་གྱིས་རྒྱུན་གྱི་གནས་ན་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་གསལ་བ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་རྣམས་ནི་བརྒྱའི་ཆ་དང་སྟོང་གི་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ལེགས་པར་བྱས་པའི་ལས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལེགས་པར་སྤྱོད་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ལ་སྤྱོད་པའི་འཐབ་བྲལ་བའི་ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་གང་ཡང་འཐབ་བྲལ་གྱི་མངའ་བདག་མུ་སུ་ལུན་དྷ་ནི་ལེགས་པར་བྱས་པའི་ལས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། གང་ཡང་ལེགས་པར་བྱས་པའི་ལས་རྣམས་ཆེས་བླ་ལྷག་པར་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེའི་རྫུ་འཕྲུལ་རྣམས་ཀྱང་ལྷག་པ་ཡིན་ནོ། །​རྒྱུ་འདི་དག་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིར་ན་འཐབ་བྲལ་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཐམས་ཅད་ལས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-101135#UT22084-068-021-101135