Degé Kangyur volume 69, F.292.a

སྒྲོགས་པའི་གླུ་སྒྲས་རྣར་སྙན་པས་ཡིད་ཚིམ་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ་ཀུ་ཅོའི་སྒྲས་ཡིད་ཚིམ་པ་མེད་པ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་བགྲོད་པའི་ནགས་དེ་ནི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་བྱ་བརྒྱ་སྟོང་གིས་དགའ་བར་གྱུར་པའི་སྒྲ་སྣ་ཚོགས་འབྱིན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་ཉེ་བར་མཛེས་པའི་ས་གཞིའི་ཆ་ཀུན་ཀྱང་མནན་ན་ནེམ་ཞིང་བཏེག་ན་འཕར་བ་མཆོག་ཏུ་འཇམ་པ་དེ་དག་རྣམས་ལ་ཡང་རྣམ་པར་རྒྱུ་བར་བྱེད་པ་ན། ཐམས་ཅད་ནས་ཀྱང་ཡིད་ཀུན་དུ་རངས་ཤིང་དགའ་བ་ནི་གོང་མ་གོང་མ་དེ་དག་རྣམས་མཐོང་བ་ན་དགའ་བར་འགྱུར་ཞིང་། ཕན་ཚུན་དུ་གྲོགས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་ཕན་ཚུན་དུ་ཀུན་ནས་ཆགས་པའི་ཡིད་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་ཀྱང་དགའ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​ཉེ་བའི་ནགས་དེ་ལ་ཡང་དུས་ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་དུ་བག་མེད་པར་གནས་པའི་ཕན་ཚུན་མཆོག་ཏུ་ཀུན་དགའ་བའི་བག་མེད་པར་གནས་ནས། གཞན་ཡང་གང་ན་སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡོད་པ་དེར་འགྲོ་བར་བྱེད་དོ། །​རྔ་སྐད་ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལྡན་པས་སྣ་ཚོགས་པའི་རོལ་མོ་དང་གླུས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ཅན་རྣམས་འདོད་པ་དྲུག་ལ་རྣམ་པར་ཆགས་པས་ལྟ་བ་ལ་བརྐམ་པར་གྱུར་པ་རྒྱགས་པ་ལ་དོན་གཅིག་པས་བག་མེད་པར་རྣམ་པར་སྤྱོད་པར་ཡང་བྱེད་པ་དང་རྩེ་བར་གྱུར་ཅིང་། ཀུན་དུ་སྤྱོད་པར་ཡང་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེར་ཉེ་བར་ཕྱིན་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་རྣམས་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ནི་ཇི་ལྟར་ཉི་མའི་ཕྲེང་བ་རྣམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་འོད་རྣམས་ཡིན་པར་རྟོགས་སོ། །​དེ་སྲིད་ཀྱི་འོད་ཟེར་འབར་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉེ་འཁོར་ན་ཡོན་ཏན་གཞན་ཡང་ལྷ་དེ་དག་གིས་མཐོང་བ་རྣམས་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། སེར་པོ་དང་དམར་པོ་དང་དཀར་པོ་རྣམས་དུ་མ་ཉིད་མཐོང་བའི་ཡུལ་ཕྱོགས་དེ་དག་གི་ས་གཞིའི་ཆ་དེ་དག་རྣམས་ཀུན་ནས་དགའ་བ་དེ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་རྣམ་པ་དུ་མར་མངོན་པར་དགའ་བར་བྱས་ནས་གང་ན་རྩེད་མོའི་རི་ཡོད་པ་དེར་ཉེ་བར་འགྲོ་བར་བྱེད་དོ། །​སླར་ཡང་ཡུལ་གྱི་བདེ་བ་ངོམས་མི་ཤེས་པས་དེ་དག་རྣམས་ཀྱང་རྩེད་མོའི་རི་རྣམས་རིན་པོ་ཆེ་བདུན་གྱི་ཁམས་ཀྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་ལ་གནས་དུ་མ་ཡོད་པ་རྣམས་སོ། །​དེ་ན་ཡང་ལྗོན་ཤིང་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་དང་ལྡན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-101082#UT22084-068-021-101082