Degé Kangyur volume 69, F.289.a

བསྐོར་ནས་ཆུ་ཀླུང་གི་གླེའི་མུ་ཏིག་གི་ཕྱེ་མའི་བྱེ་མ་ལ་གསེར་དང་དངུལ་དང་ཨིན་དྲ་ནཱི་ལའི་མདོག་དང་མཚུངས་པའི་སྒྲོ་ཅན་གྱི་བྱས་གང་བ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོའི་ངོས་ན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་སྒྲ་འབྱིན་པའི་ལྗོན་ཤིང་གིས་གང་བ་ཆུ་ཀླུང་གི་འགྲམ་གྱི་གད་པ་དགའ་བ་རབ་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་སྐྱིད་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ནས་དགའ་ཞིང་རྩེ་བར་བྱེད་ལ། ཞབས་འབྲིང་དུ་མ་ཡང་བྱེད་པས་དུས་ཤིན་ཏུ་རིང་བར་དེ་དེ་ན་དགའ་བར་བྱས་ནས་གང་ན་རིན་པོ་ཆེའི་འགྲམ་ཞེས་བྱ་བའི་ནགས་ཡོད་པ་དེར་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ནས་འགྲོའོ། །​དེས་ནགས་དེ་མཐོང་བ་ལས་གཞིའི་ཆ་ནི་རིན་པོ་ཆེ་བདུན་གྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ་གང་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་དགའ་བའི་རིའི་རྩེ་མོ་དང་། ཆུ་ཀླུང་གི་འགྲམ་དང་འབབ་ཆུ་དང་རྫིང་བུ་དང་པད་མའི་རྫིང་བུ་དུ་མ་དགའ་བར་གྱུར་པ་ལ་བུང་བ་བརྒྱ་སྟོང་གིས་ཉེ་བར་མཛེས་པར་བྱས་པས་གཞི་ཀུན་གྱི་ཆ་ཤས་ནི་མཆོག་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་པ་དང་རིའི་གསེབ་དག་མཐོང་ངོ་། །​དེས་ལེགས་པར་བྱས་པའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུའི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་དེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཉེ་བའི་གནས་ལ་ལྷ་མོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་དབུས་ན་རྩེ་ཞིང་དགའ་ལ་ཀུན་དུ་སྤྱོད་དེ། འཐབ་བྲལ་བ་རྣམས་དང་རྗེས་སུ་འཐུན་པའི་བདེ་བ་དགེ་བའི་རྩ་བས་བསྐྲུན་པ་ལ་ཉེ་བར་ལོངས་སྤྱོད་པར་རྒྱུ། དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་དང་འཐུན་པར་དེའི་འབྲས་བུ་རྣམས་ཀྱང་རྣམ་པ་དུ་མར་དེ་བཞིན་དུ་འགྱུར་རོ། །​དེ་ན་ཡང་རྣམ་པ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མའི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་འཕགས་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་ངོ་། །དེ་ལ་ཡང་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་སྤྱད་ནས་གང་ན་འཇུག་ངོགས་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་འཐབ་བྲལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སའི་ཆ་དེར་འགྲོའོ། །​དེ་ན་ཡང་དགའ་བའི་ཡོན་ཏན་དུ་མ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉེ་བར་བགྲོད་དོ། །​དེ་ལ་ཡང་རྒྱུ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་ལྷའི་གླུ་མཁན་གྱི་གླུ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་ངོ་། །​གང་ཡང་བརྗོད་པར་མི་ནུས་པ་ནི་སྲེད་པ་དང་ལྡན་པའི་མེས་སྙིང་ཚིག་པ་རྣམས་ཀུན་དུ་རྟོག་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ཀུན་དུ་འཁྲུལ་པའི་བློ་གར་ཡང་གནས་པ་མེད་པས་ཡུལ་ལ་གདུང་བར་སྨིག་རྒྱུ་བའི་སེམས་སྤྲེའུ་ཡིས་ལྷའི་བདེ་བའི་འབྲས་བུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-101076#UT22084-068-021-101076