Degé Kangyur volume 68, F.132.b

དེ་ལ་ཆོས་གང་ཆུང་ཟད་མེད་པའི་ཆོས་དེ་བསྡུས་པ་ནི་ནམ་མཁའ་ཡིན་ནོ། །​སོ་སོར་བརྟགས་པས་འགོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ས་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་ཏེ། དེ་རྣམ་པ་དུ་མ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་གནས་སོ་སོར་རྟོག་པས་ཉོན་མོངས་པ་སེལ་ཞིང་ཟད་པར་བྱེད་ལ་འཇིག་པར་བྱེད། ཟག་པ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱོགས་པར་བྱེད་ཅིང་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​སོ་སོར་བརྟགས་པ་མ་ཡིན་པས་འགོག་པ་ནི་སོ་སོར་བརྟགས་པ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་གང་མི་ཤེས་ཤིང་ཤེས་པ་མེད་ལ། སོ་སོར་རེག་པ་མེད། ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་ཤིན་ཏུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་མེད་ལ། རབ་ཏུ་རྟོག་པ་མེད། གཞན་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་སྐྱེས་པ་དག་ཀྱང་འཇིག་པར་བྱེད་ཅིང་། མིག་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལྕེ་དང་། ལུས་དང་། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ལ་བདག་འཇིག་པར་བྱེད་ལ། ཡང་འབྱུང་བར་མི་བྱེད་པ་གསུམ་པ་འདི་ནི་སོ་སོར་བརྟགས་པ་མ་ཡིན་པས་འགོག་པ་སྟེ། ནམ་མཁའ་དང་ཆོས་གསུམ་པོ་འདི་དག་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་ལ་རྟག་པ་དེ་དག་དུས་ཀྱིས་མ་བསྐྱེད་ཅིང་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་ལ་མི་སྐྱེའོ། །​དེ་ནས་གཞན་ཡང་ཇི་ལྟར་ན་དགེ་སློང་དེ་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་གཟུགས་དང་གཟུགས་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པ་གཉིས་རྣམ་པར་འབྱེད་ཅེ་ན། དེ་ལ་གཟུགས་ཅན་བཅུ་ནི་སྐྱེ་མཆེད་གཟུགས་ཅན་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བསྟན་དུ་མེད་ཅིང་ཐོགས་པ་མེད་པའི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་བསྟན་དུ་ཡོད་ཅིང་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་ཇི་ལྟར་ན་དམིགས་པར་འགྱུར། དེ་བཞིན་དུ་ཇི་ལྟར་ན་རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསྟན་དུ་མེད་ཅིང་ཐོགས་པ་མེད་པས་སྒྲ་འཛིན་པར་འགྱུར། དེ་བཞིན་དུ་ཇི་ལྟར་ན་སྣའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསྟན་དུ་མེད་ཅིང་ཐོགས་པ་མེད་པས་དྲི་འཛིན་པར་འགྱུར། དེ་བཞིན་དུ་ལྕེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསྟན་དུ་མེད་ཅིང་ཐོགས་པ་མེད་པས་རོ་རྣམ་པར་ཤེས་པར་འགྱུར། དེ་བཞིན་དུ་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསྟན་དུ་མེད་ཅིང་ཐོགས་པ་མེད་པས་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་ལྔ་དང་། གཞན་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་ལྔ་པོ་འདི་དག་ཇི་ལྟར་ན་བསྟན་དུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100128#UT22084-068-021-100128