Degé Kangyur volume 68, F.45.a

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་མཐའ་ཡས་པའི་མེ་ཏོག་ཀུན་དུ་རྒྱས་པའི་རྣམ་པར་བསྒྲགས་པ་གྲགས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྣང་བས་སྟོབས་པ་བསྟན་པའི་བློ་གྲོས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བཅུ་པོ་དེ་དག་འཁོར་དེ་ཉིད་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཏེ་འཁོད་དོ། །​དེ་དག་ནི་གཟུངས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལོ་བདུན་དུ་བརྩོན་པར་གྱུར་པ་དག་གོ། །​དེ་དག་ནི་ལོ་བདུན་འདས་ནས་སེམས་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཡང་མ་ཐོབ་ན་གང་གཟུངས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅི་སྨོས། དེ་དག་ནི་ལོ་བདུན་དུ་རྨུགས་པ་དང་གཉིད་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཤིང་འདུག་པ་དང་། འཆག་པ་ལ་བརྩོན་པར་བྱས། འདོད་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡོངས་སུ་སྤང་བ་ལ་བརྩོན་པར་བྱས་ཀྱང་བསམ་པ་བཞིན་མ་ཐོབ་ཅིང་གཟུངས་མ་ཐོབ་ནས་ཡོངས་སུ་སྐྱོ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་བསླབ་པ་ཕུལ་ནས་ཉམས་པར་གྱུར་ལ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་སྐྱོན་ཁས་བླངས་ཤིང་བསྟན་པ་འདི་ལས་ཕྱིར་དོང་བ་ཤ་སྟག་གོ། །​ཡང་དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲ་འཁོར་དེ་ཉིད་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཏེ་འདུག་གོ། །​དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲའི་འགྱོད་པ་བསལ་ཏོ། །འགྱོད་པ་བསལ་བ་དེས་ཀྱང་ཞག་བདུན་དུ་སྦྱིན་པ་བྱིན་ཞིང་བཅིངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རབ་ཏུ་ཐར་བར་བྱས་སོ། །​དེ་སྦྱིན་པ་བྱིན་ཏེ་ཞག་བདུན་པོ་དེ་དག་འདས་ནས་སྲོག་ཆགས་བྱེ་བ་ཕྲག་བདུན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཆོས་མཉན་པའི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐད་དུ་ལྷགས་སོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་བཅུ་པོ་ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་སྐྱོན་ཁས་བླངས་ནས་བསྟན་པ་འདི་ལས་ཕྱིར་དོང་བ་དེ་དག་ཀྱང་འཁོར་དེ་ཉིད་དུ་ལྷགས་སོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བག་ཚ་བ་མེད་པར་གནས་པ་ཞེས་བྱ་བ་གཟུངས་ཐོབ་པ། བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པར་རྗེས་སུ་འཐུན་པའི་ཆོས་ཀྱི་བཟོད་པ་དང་ལྡན་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པ། སྤོབས་པ་སྣ་ཚོགས་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པ། ཆོས་བཤད་པའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་། མོས་པ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཀྱང་འཁོར་དེ་ཉིད་དུ་འོངས་སོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh276.html?part=UT22084-068-010-112#UT22084-068-010-112