Degé Kangyur volume 68, F.3.b

པ་བརྗོད་པའི་སྡེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​འདས་པ་བརྗོད་པའི་སྡེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​སྐྱེས་པ་རབས་ཀྱི་སྡེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྡེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྡེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​ཆོས་རྟོགས་པ་བསྟན་པའི་སྡེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མཛོད་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་དང་། འདུལ་བ་ཐབས་ཀྱི་སྒོ་མོ་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་ཏེ། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྣང་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འོད་ཟེར་ཀུན་ནས་འབྱུང་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མྱ་ངན་མེད་པས་བྱིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱོད་པའི་བློ་གྲོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་བས་བྱིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བྱང་ཤར་མཚམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་རྣམ་པར་གནོན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​ཤར་ལྷོ་མཚམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལག་ན་པད་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉི་མ་རབ་ཏུ་སྣང་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​ནུབ་བྱང་མཚམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིན་ཆེན་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​འོག་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་པད་མོ་དམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བླ་མ་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགའ་བས་བྱིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh267.html?part=UT22084-068-001-192#UT22084-068-001-192