Degé Kangyur volume 67, F.300.b

གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རི་རབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རི་རབ་དེའི་མཚན་ཐོས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནི་ཐ་ན་རྨི་ལམ་ན་ཡང་འཕགས་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཡང་དག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་ཅིང་ཆོས་རྣམས་ལ་ཡང་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་མྱུར་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ། བསྐལ་པ་བརྒྱད་དུ་འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ལྔ་སྟོང་པ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཟུགས་གསེར་མདོག་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རི་རབ་མངོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རི་རབ་མངོན་པའི་མཚན་ཐོས་པར་འགྱུར་བ་དང་། མཚན་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འཛིན་པ་དེ་དག་ནི་བསྐལ་པ་བཅུར་འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྣང་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རི་རབ་འདྲ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཡང་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རི་རབ་འདྲ་བ་དེའི་མཚན་ཉན་ཅིང་ཐོས་ནས་ཀྱང་ཐ་ན་སེ་གོལ་གཏོགས་པ་ཙམ་ཡང་། རི་མོ་བསྐྱེད་ནས་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་གང་གིས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་འཛམ་བུའི་ཆུ་བོའི་གསེར་གྱི་སྤང་ལེབ་བཏིང་ནས་སྦྱིན་པ་བྱིན་པ་བས། གང་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདི་ཡིད་ལ་བྱེད་ན། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདིས་སྔ་མའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་ཉེ་བར་མི་འགྲོ་བ་ནས། རྒྱུའི་བར་དུ་ཡང་མི་བཟོད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་མཐུ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞུགས་པ་ལ་བསྟི་སྟང་བྱེད་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྐུ་གདུང་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྟོང་ཕྲག་གྲངས་མེད་པ་འདས་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྟོབས་ཀྱི་ཤུགས་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་སྤོས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh266.html?part=UT22084-067-005-788#UT22084-067-005-788