Degé Kangyur volume 67, F.298.b

འགྲོའོ། །​གང་དག་ཐོས་ནས་དགའ་བ་རྙེད་ཅིང་གང་འདོད་པ་དེ་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པ། བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །​བླ་ན་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡང་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་ཤར་ཕྱོགས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀུན་ཏུ་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེའི་རྨང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་ཤར་ཕྱོགས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྟག་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་ཤར་ཕྱོགས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རི་རབ་ཀྱི་ངོས་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཟུག་རྔུ་མེད་པའི་བློ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་ཤར་ཕྱོགས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཕོངས་པ་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་ཚད་མེད་པར་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་ཤར་ཕྱོགས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གོས་ཀ་ཙ་ལིན་ད་ལྟར་རེག་ན་འཇམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རི་རབ་རྣམ་པར་གནོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་ཤར་ཕྱོགས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མཉམ་པ་དམ་པའི་དཔལ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེའི་གླང་པོ་དམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་ཤར་ཕྱོགས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རིན་པོ་ཆེ་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་འདུས་པའི་དཔལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་ཤར་ཕྱོགས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྣམ་པར་མ་དག་པ་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh266.html?part=UT22084-067-005-784#UT22084-067-005-784