Degé Kangyur volume 67, F.295.b

པར་བྱ་སྟེ། བདག་ཅག་གི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་བྱ། རྒྱ་ཆེར་སེམས་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་དགའ་བར་བྱའོ། །​གང་དག་ལས་བདག་ཅག་གིས་མཚན་འདི་རྣ་ལམ་དུ་གྲག་ཅིང་ཐོས་པ་དང་། དགའ་བ་ཡང་དག་པར་བསྐྱེད་ནས་སེམས་ཅན་མང་པོའི་དོན་བྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེའོ། །​ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་གང་དག་ཉན་ཅིང་ཐོས་ནས་ཀྱང་མོས་པར་བྱེད་པ་དེའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཅི་ཡོད་པ་དེའི་ཕྱོགས་ཙམ་ཞིག་བཤད་པར་བྱའོ། །​གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་རིན་པོ་ཆེས་རབ་ཏུ་གང་བར་བྱས་ཏེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་ལ་ཉིན་རེ་ཞིང་སྦྱིན་པ་ཕུལ་བ་དེ་ལྟར་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དང་མཉམ་པའི་བསྐལ་པར་ཕུལ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེས། མཚན་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདིའི་ཆ་འགའ་ཙམ་དུ་ཡང་བརྗོད་པར་མི་བྱའོ། །གལ་ཏེ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་མཚན་འདི་མཉན་པར་བྱའོ་སྙམ་ནས། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་སྙེད་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་རབ་ཏུ་གང་བར་བྱས་ཏེ་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན། དེ་ཡང་བསོད་ནམས་མ་བྱས་པས་དེ་ཐོས་པར་མི་ནུས་སོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཇི་སྟེ་བསོད་ནམས་མ་བྱས་པར་ཐོས་པར་འགྱུར་ན་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་དང་། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་དང་། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་དང་། ལྷ་ཚེ་རིངས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཐོས་པ་དང་། ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ་འདི་ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེ་སྙེད་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བཅུ་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དཔལ་ལྡན་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཤཱ་རིའི་བུ་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་མཚན་ཉན་པ་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པ་ལ་གནས་པའི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་མོས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་ནི་ངན་སོང་གིས་འཇིགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། སྨོན་ལམ་ཅི་འདྲ་བར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་དེ་འདྲ་བས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་བླ་ན་མེད་པས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞུགས་ཀྱང་



The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh266.html?part=UT22084-067-005-778#UT22084-067-005-778