Degé Kangyur volume 67, F.294.b

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཞན་དག་ཏུ་ཡང་ཀླུ་གང་དང་གང་དག་གིས་ལྕེ་འབེབས་པའམ། གནོད་པའི་སེར་བ་འབེབས་པར་འགྱུར་བའམ། འཇིགས་པའམ། ནད་དམ། གནོད་པའམ། ནད་འགོ་བ་གཏོང་བ་དེར་བདག་གི་མིང་བརྗོད་ན་གནོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །​བདེན་པའི་ཚིག་དེས་བདེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ། ཤཱ་རིའི་བུ་བདེན་པ་དང་བདེན་པའི་ཚིག་དེས་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་བདེ་བ་ལ་གཞག་གོ། །​ཀླུ་རྣམས་ལྕེ་གཏོང་བ་ཡང་མཚན་བརྗོད་པ་ཙམ་གྱིས་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཀླུའི་སྐྱེ་གནས་དེ་ལས་ཤི་འཕོས་ནས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞིང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །​གང་དག་ཡང་མོས་པ་དང་མངོན་པར་དད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ཀྱང་ཉིན་མཚན་དུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྙེད་དཀའ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​འདི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བྱེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་གི་ཕ་རོལ་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མེ་ཏོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྲིའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མེ་ཏོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྲིའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དེའི་མཚན་ཐོས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དུ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྤོས་ཀྱི་ངད་ལྡང་བར་འགྱུར་རོ། །​ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞུགས་སམ། མྱ་ངན་ལས་འདས་ཀྱང་རུང་། དེའི་མཚན་གང་དག་ཐོས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེ་དག་གི་ཆོས་འདི་ལྟ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གང་འདི་ལྟ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བས་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་ལྷག་པའི་བསམ་པས་དད་པར་བྱའོ། །འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་དད་པར་བྱེད་པ་ནི་དོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །​སེམས་དད་པ་གཅིག་གིས་གང་འདོད་པ་དེ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་འདི་འདྲ་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཏམས་པ་འཛིན་པར་མཛད་པ་རྣམས་ལ་གང་དག་སེམས་དད་པ་གཅིག་གིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ།



The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh266.html?part=UT22084-067-005-776#UT22084-067-005-776