Degé Kangyur volume 67, F.315.b

ལམ་གྱི་སྟོབས་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྦེད་པའི་དཔལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །​སྟེང་གི་ཕྱོགས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མདངས་དགའ་བའི་ཕྱོགས་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གཏམ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་དག་པར་མཛད་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །​སྟེང་གི་ཕྱོགས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཙན་དན་གྱི་དྲིའི་ཕུག་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཻ་དཱུརྱའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །​སྟེང་གི་ཕྱོགས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེས་རྣམ་པར་གནོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །​སྟེང་གི་ཕྱོགས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་དཔལ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་དག་པ་རབ་ཏུ་གནས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །​སྟེང་གི་ཕྱོགས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཉན་ཐོས་མ་འོངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་སྣང་བས་རྣམ་པར་གནོན་པའི་མཆོད་རྟེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །​སྟེང་གི་ཕྱོགས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཉིད་མེད་པའི་མིག་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཚད་མེད་པའི་ཁྲེལ་ཡོད་པ་གསེར་དམ་པའི་དཔལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །​དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གསུངས་སོ། །​སངས་རྒྱས་དཔལ་གྱི་ཟླ་བ་ཅན། །​རྒྱལ་ཆེན་མི་ཡི་ཁྱུ་མཆོག་སྟེ། །​སངས་རྒྱས་ཁྱུ་མཆོག་དེ་དག་ནི། །​ཆོས་ཀུན་རྣམ་པར་སྤྱོད་པ་མཛད། །​སངས་རྒྱས་དེ་དག་མིང་རྣམས་ཀྱིས། །​སངས་རྒྱས་ཞིང་ནི་རྣམ་པར་སྤྱོད། །​མི་གང་དེ་ཡི་མཚན་རྣམས་ནི། །​བསྐལ་པ་འདིར་ནི་ཉན་འགྱུར་ཞིང་། །​གང་དག་དད་པར་འགྱུར་བ་དང་། །​དེ་ལ་རི་མོར་བཅས་པ་དག །​དེ་དག་དཔའ་བོ་ཤེས་རབ་ཆེ། །​དེ་དག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh266.html?part=UT22084-067-005-818#UT22084-067-005-818