Degé Kangyur volume 67, F.308.a

དེ་དག་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་དེ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ནི་འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་བ་རབ་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའོ། །​དེ་བས་ན་གང་དག་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལ་བརྟན་ཞིང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ཞུམ་པར་མི་བྱེད་ལ། བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཇི་ལྟར་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པས་ཚིམ་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ནི་ཨུ་དུམ་པཱ་རའི་མེ་ཏོག་དང་འདྲའོ་ཞེས་ངས་བཤད་དོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་དག་ལ་སོགས་པ་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལྷོ་ཕྱོགས་ན་ད་ལྟར་བཞུགས་ཏེ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་པའི་ཕྱོགས་དེ་ལོགས་སུ་ཡན་ལག་ལྔས་ཕྱག་བྱས་ཏེ་མཆོད་ལ་མིང་ཇི་སྐད་དུ་བསྟན་པ་ཉན་ཅིང་། ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བསྒྲགས་པ་ཡིད་ལ་བྱས་ན་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །​ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཞིང་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་གི་ཐ་མ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཤཱ་རིའི་བུ་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེ་དཔག་མེད་དེའི་མཚན་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་དགའ་བ་ཆེན་པོ་སྐྱེད་པ་དང་། རྣམ་པ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་ཡང་དག་པར་མོས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསོད་ནམས་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་ལ་ལོག་པར་ལྟུང་བའི་འཇིགས་པ་མི་འབྱུང་སྟེ་འདི་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​གང་དག་རྒྱུན་དུ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དེ་དག་ནི་འཆི་བའི་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་མདུན་ན་བཞུགས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པར་དགོངས་པའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཞན་ན་བཞུགས་ཀྱང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་བར་ཆད་བྱེད་པར་འགྱུར་ཞེས་ནས་ཀུན་ནས་སྲུང་བར་མཛད་དེ། དེ་ནས་ཤི་འཕོས་པ་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དེ་ཉིད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེས་བདག་བྱང་ཆུབ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh266.html?part=UT22084-067-005-842#UT22084-067-005-842