Degé Kangyur volume 67, F.289.b

།སྡིག་ཅན་ཁྱོད་ཀྱིས་གང་ཟག་གང་དག་ལ་བར་ཆད་བྱ་བ་དེ་དག་གང་ཡིན། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པ་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་མཚན་ཐོས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ལགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིར་གང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་མཚན་དང་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པ་བག་ཚ་ཞིང་ཡོངས་སུ་གདུངས་སོ། །​འོན་ཀྱང་བདག་གིས་མཚན་ཉན་པ་དེ་རྣམས་ལ་བར་ཆད་བགྱི་བའི་སླད་དུ་གོ་བགོ་བར་བགྱིའོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་གང་གང་ཟག་གང་དག་གིས་ཐོས་པ་བདག་གི་དབང་དུ་མཆི་བར་འགྱུར་བ་དེ་ན་མཆིས་སོ། །​དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདུད་སྡིག་ཅན་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​སྡིག་ཅན་ཁྱོད་གོ་བགོ་བར་མ་བྱེད་ཅིག །​ཁྱོད་ཀྱིས་ནི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་དག་ལ་བར་ཆད་བྱ་བར་མི་ནུས་སོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་ངས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་གཏད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཞན་དག་ལ་ཡང་གཏད་པས། དེ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འཁྲུགས་པས་དགོངས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བདུད་སྡིག་ཅན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྱན་སྔ་ན་སྔར་མཆིས་ནས། འདི་སྐད་དུ་སེང་གེའི་སྒྲ་སྒྲོགས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འཁྲུགས་པའི་མཚན་ཐོས་ལ་བདུད་སྡིག་ཅན་འདིའི་དབང་དུ་མཆི་བར་འགྱུར་བ་གང་དག་ལ་བར་ཆད་བགྱི་བའི་སླད་དུ་བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་གོ་བགོས་པའི་གང་ཟག་དེ་དག་གང་ལགས། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འཁྲུགས་པ་དེ་དང་དེའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པ་སེམས་ཅན་གང་དག་གིས་ཐོས་ནས་ད་ལྟར་སྤོང་བར་བྱེད་པ་རྣམས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་འགྱུར་བའི་ཆོས་དམ་དུ་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་ངས་མཐོང་ངོ་། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡོངས་སུ་སྤོང་བར་བགྱིད་པའི་སེམས་ཅན་དུ་ཞིག་མཆིས་པ་ལེགས་པར་བཤད་དུ་གསོལ། བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཕྱོགས་བཅུར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་མཚན་ཐོས་པར་འགྱུར་བ་དང་། དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཞན་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གིས་དེ་དག་ལས་བརྩམས་ཏེ་ཆོས་སྟོན་ན་སེམས་ཅན་དེ་དག་ནི་ཤེས་རབ་ཆེ་ཞིང་ཤེས་རབ་རྒྱ་ཆེ་བས་དེའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བཤད་ཀྱང་ངོམས་པར་མི་འགྱུར་རོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh266.html?part=UT22084-067-005-766#UT22084-067-005-766