Degé Kangyur volume 67, F.303.b

པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་ཚད་མེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་ཚད་མེད་དེའི་མཚན་ཉན་པར་འགྱུར་བ་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པས་དད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་འོད་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​གང་དད་པར་མི་བྱེད་པ་དེ་དག་བསྐལ་པ་ཉི་ཤུར་ཚ་བའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་བཙོ་བར་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྙིང་པོ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་བཏང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་བཏང་བ་དེའི་མཚན་ཉན་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཐོས་མ་ཐག་ཏུའང་དད་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་ཐུབ་པར་དཀའ་བར་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྤུག་གི་ཤིང་ཏོག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཟླ་བའི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཡང་གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟླ་བའི་སྒྲོན་མ་དེའི་མཚན་ཉན་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྦྱིན་གནས་སུ་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་ཡུལ་གང་ན་གནས་པའི་ཡུལ་དེ་ཡང་མཆོད་རྟེན་དུ་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཕྱི་མའི་དུས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་ཉན་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་དག་ནི་དཀོན་ནོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དྲི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟླ་འོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཤཱ་རིའི་བུ་གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟླ་འོད་དེའི་མཚན་ཉན་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཐ་ན་རྨི་ལམ་གྱི་ཚེ་ཐོས་ན་ཡང་དད་པ་ཡང་དག་པར་སྐྱེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​རི་དང་འདྲ་བར་བདུད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་བསྐྱོད་པར་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཉི་མ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཟླ་བ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟླ་བ་སྣང་བའི་སངས་རྒྱས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh266.html?part=UT22084-067-005-794#UT22084-067-005-794