Degé Kangyur volume 67, F.303.a

བར་མི་འགྲོ་བ་ནས། དཔེར་ཡང་མི་བཟོད་དེ། བསྐལ་པ་སུམ་ཅུར་འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེན་པ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་དེའི་མཚན་ཉན་པར་འགྱུར་བ་ངེས་པ་ལ་ཞུགས་པ་མ་གཏོགས་པར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྒྱན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྤོས་འོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤོས་འོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་མིང་གང་གིས་ཉན་པ་དང་། གང་ཉན་པ་དང་། ཐོས་ནས་ཀྱང་མོས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་གྱུར་ཅིང་། དེ་དག་ཕྱི་མ་ལ་ངན་སོང་དུ་འགྲོ་བར་མ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་དེ་ལྟར་བཏབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་མཚན་གང་ཉན་ཅིང་ཐོས་ནས་ཀྱང་། ལྷག་པའི་བསམ་པས་མོས་པར་བྱེད་པ་ནི་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་དེས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སུམ་ཅུ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དྲི་མ་མེད་པ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་འཕྲོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་འཕྲོ་དེའི་མཚན་ཐོས་པར་འགྱུར་བ་ཉུང་སྟེ། ཐོས་ནས་མོས་པ་དང་དད་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་གི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཚད་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​གང་ཉན་པར་མི་བྱེད་པ་དེ་དག་ནི་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ཕུང་པོ་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྟོང་ཕྲག་བཅྭ་ལྔ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh266.html?part=UT22084-067-005-793#UT22084-067-005-793