Degé Kangyur volume 66, F.279.a

བུའི་གླིང་དུ་ཤར་མ་ཐག་ཏུ་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེ་དགབ་པར་མཛོད་ཅིག །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཅན་ལ་བདག་གི་ཚིག་གིས་སྦྲོན་ཏེ། བདག་གི་རྨི་ལམ་དུ་ཡང་དེ་སྟོན་པར་འགྱུར་ཞིང་བདག་གིས་ཐབས་དེས་ལྟུང་བ་བཤགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། འཕགས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཐབས་དང་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ནས་དེས་དེའི་ཚེ་མལ་དུ་གཉིད་ལོག་པར་བྱ་སྟེ། སྐྱ་རེངས་འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་ཤར་མ་ཐག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་འདིར་འོང་བར་འགྱུར་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པ་དེའི་རྨི་ལམ་ན་ཐ་མལ་པར་མདུན་དུ་འདུག་སྟེ། ལྟུང་བའི་རྩ་བ་དེ་ཡང་འཆགས་སུ་འཇུག །​ཡེ་ཤེས་དང་ཐབས་ཆེན་པོས་ཐབས་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་མཁས་པ་གང་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པ་དེ་དེ་ཉིད་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མི་བརྗེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པོར་གནས་པར་འགྱུར་བ་དང་། དེ་མྱུར་དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱང་དེ་ལ་སྟོན་ཏོ། །​དེ་བས་ན་རིགས་ཀྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་དཔའ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡན་ལག་གི་དམ་པ་མགོ་བོ་ལ་འདུག་པར་སྣང་ངོ་། །​དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ནི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་གང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་མིང་ཐོས་སམ། གཟུགས་འདྲིར་འཇུག་གམ། དེ་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་དམ། རིམ་གྲོ་བྱེད། བསྟི་སྟང་བྱེད། བཀུར་སྟི་བྱེད། མཆོད་པ་བྱེད་ཅིང་། མེ་ཏོག་དང་། སྤོས་དང་། ཕྲེང་བ་དང་། བྱུག་པ་དང་། གདུགས་དང་། རྒྱལ་མཚན་དང་། བ་དན་རྣམ་པ་དུ་མ་དག་གིས་བཀུར་སྟིར་བྱེད། ཕྱག་འཚལ་བར་བྱེད། བདག་གི་སྲོག་ཀྱང་དེ་ལ་འབུལ་བར་བྱེད་ན་སེམས་ཅན་དེ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh260.html?part=UT22084-066-018-349#UT22084-066-018-349