Degé Kangyur volume 66, F.270.b

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་མིང་ནས་རྗོད་པར་བྱེད་ཅིང་ཨ་ག་རུ་དང་། རྒྱ་སྤོས་ཀྱིས་བདུགས་ནས། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ནི་དེ་དག་གི་རྨི་ལམ་ན་བྲམ་ཟེའི་གཟུགས་ཀྱིས་མདུན་དུ་འདུག་གམ། བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གཟུགས་སམ། དཔལ་གྱི་གཟུགས་སམ། དབྱངས་ཅན་གྱི་གཟུགས་སམ། རྒྱལ་རིགས་ཀྱི་གཟུགས་སམ། བློན་པོའི་གཟུགས་སམ། དཔའ་བོའི་གཟུགས་སམ། སྨན་པའི་གཟུགས་སམ། ཕའི་གཟུགས་སམ། མའི་གཟུགས་སམ། ཁྱེའུའི་གཟུགས་སམ། བུ་མོའི་གཟུགས་ཀྱིས་རྨི་ལམ་ན་ནད་པའི་མདུན་དུ་འདུག་སྟེ་དེའི་ནད་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྨན་དང་ཡོ་བྱད་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་དུ་སྟོན་ཅིང་ནད་པའི་སྦྱོར་བ་གཅིག་གིས་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་དུ་གང་ཞལ་ཏ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་འདོད་པ་དང་། གང་ཁ་ཏོན་དང་། ཐོས་པར་འདོད་པ་དང་། གང་དབེན་པར་འདོད་པ་དང་། གང་བསམ་གཏན་ལ་བསམ་གཏན་བྱེད་པ་དང་། ཤེས་རབ་འདོད་པ་དང་། གང་ཡང་གྲགས་པར་འདོད་པ་དང་། གང་བཟོ་སྦྱོང་བར་འདོད་པ་དང་། གང་དབང་ཕྱུག་འདོད་པ་དང་། གང་གཟུགས་འདོད་པ་དང་། གང་ནོར་འདོད་པ་དང་། གང་དམ་པ་འདོད་པ་དང་། གང་རིགས་འདོད་པ་དང་། གང་བུ་འདོད་པ་དང་། གང་གཡོག་འདོད་པ་དང་། གང་ཡོན་ཏན་འདོད་པ་དང་། གང་སྦྱིན་པ་འདོད་པ་དང་། གང་ཚུལ་ཁྲིམས་འདོད་པ་ནས། གང་ཤེས་རབ་ཀྱི་བར་དུ་འདོད་པ་དང་། གང་ཚིག་འཇམ་པོ་འདོད་པ་དང་། གང་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་འཐུན་པར་འདོད་པ་དང་། གང་སྡིག་པ་ལས་ཐར་བར་བྱ་བར་འདོད་པ་དང་། གང་སྦྱིན་པ་ལ་གཞོག་པར་འདོད་པ་ནས། ཤེས་རབ་ལ་གཞོག་པའི་བར་དུ་འདོད་པ་དང་། ཚེ་རིང་བར་འདོད་པ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་འདོད་པ་དང་མི་འབྲལ་བར་འདོད་པ་དང་། སེམས་ཅན་སེར་སྣ་ཅན་རྣམས་གཏོང་བ་ལ་གཞོག་པར་འདོད་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་པ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གཞོག་པར་འདོད་པ་དང་། ལེ་ལོ་ཅན་དག་བརྩོན་འགྲུས་ལ་གཞོག་པར་འདོད་ན།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh260.html?part=UT22084-066-018-332#UT22084-066-018-332