Degé Kangyur volume 66, F.32.a

འཁྲུག་པ་མང་བའོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་ལ་ནི་སྐྱེས་པའི་ལུས་ལ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པ་ཆེས་ལྷག་པ་སྲིན་བུའི་ཚོགས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡོད་དེ། ཤཱ་རིའི་བུ་བུད་མེད་ཀྱི་མགོ་ཀླད་པའི་ནང་ན་སྲིན་བུའི་ཚོགས་འཕྲོག་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་དག་ཡོད་དེ། དེ་དག་བུད་མེད་ཀྱི་ཀླད་པ་ལ་ཟ་བར་བྱེད་དོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་བུད་མེད་ཀྱི་སྣའི་ནང་ན་སྲིན་བུའི་ཚོགས་ཁ་རྫོགས་ཞེས་བྱ་བ་དག་ཡོད་དེ། དེ་དག་བུད་མེད་ཀྱི་ཁ་སྤུ་ལ་ཟ་སྟེ། དེས་ན་བུད་མེད་ལ་ཁ་སྤུ་མི་སྐྱེའོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་བུད་མེད་ཀྱི་རྣ་ཁུང་ན་སྲིན་བུའི་ཚོགས་ཟ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དག་ཡོད་དེ། དེ་དག་བུད་མེད་ཀྱི་རྣ་བ་ལ་ཟ་ཞིང་བུད་མེད་ཀྱི་རྣ་བ་འབིགས་པར་བྱེད་དོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་བུད་མེད་ཀྱི་མགྲིན་པའི་མཚམས་དང་མགོ་བོའི་མཚམས་ལ་སྲིན་བུའི་ཚོགས་ཞེན་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་དག་ཡོད་དེ། དེ་དག་བུད་མེད་ཀྱི་རྣ་བ་ཟ་ཞིང་བུད་མེད་ཀྱི་རྣ་བ་འབིགས་པར་བྱེད་ལ་མིག་ཀྱང་རྣོ་བར་བྱེད་དོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་སྐྱེས་པའི་རྣ་བ་ལ་མི་འབིགས་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་རྣ་བ་ལ་འབིགས་སོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་བུད་མེད་ལ་སྲིན་བུའི་ཚོགས་ཨ་བ་རེ་བན་ཞེས་བྱ་བ་དག་ཡོད་དེ། དེ་དག་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བུད་མེད་ཀྱི་ཁ་ལ་ཟ་སྟེ། དེས་ན་བུད་མེད་ཀྱི་མགུལ་དམའ་བ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེས་པ་ལ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་མེད་དོ། །​བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་ཁར་བཅུག་མ་ཐག་ཏུ་ཐོག་མར་དེ་དག་ཟ་བར་བྱེད་དོ། །​དེ་དག་ཉལ་ཉིལ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུ་མའི་ནང་དུ་འཇོག་སྟེ། དེས་ན་བུད་མེད་ནུ་མ་འཕྱང་བ་ཡིན་ནོ། །​གང་གི་ཚེ་བུད་མེད་སྦྲུམ་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་སྲིན་བུ་དེ་དག་ཀྱང་སྦྲུམ་པར་གྱུར་ཏེ། དེས་ན་བུད་མེད་ཀྱི་ནུ་ཞོ་མང་བ་ཡིན་ནོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ནང་མངལ་གྱི་གནས་གང་ན་མངལ་ཡོད་པའི་ཕྱོགས་དེ་ན་སྲིན་བུ་ཟད་པར་བྱེད་པ་དཔའ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དག་ཡོད་དེ། དེ་དག་སྲིན་བུ་རབ་ཏུ་ལྡག་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་དག་བསད་ནས་ཟའོ། །​དེ་དག་སྲིན་བུ་རབ་ཏུ་ལྡག་བྱེད་དེ་དག་མ་རྙེད་ན་དེ་དག་ཀྱང་འཆིའོ། །​སྲིན་བུའི་ཚོགས་དེ་གཉིས་ཀ་ཤི་སྟེ་མེད་པ་དང་། ཕ་མ་འདུས་པ་ལས་མངལ་ཆགས་པར་འགྱུར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་ལ་ལུས་ཀྱི་ནང་སྐྱེ་གནས་ཀྱི་སྒོ་ན་སྲིན་བུའི་ཚོགས་བཞི་ཡོད་དེ། འདི་ལྟ་སྟེ། མཆུ་མཆོག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh245.html?part=UT22084-066-003-146#UT22084-066-003-146