Proper Dharma Conduct

Kangyur volume 66, F.19.b

འདུམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བདུད་ཟིལ་གྱིས་མནན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​རྟག་ཏུ་བྱེ་བ་ནི་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་ཅིང་མི་གནས་པའི་སེམས་གཞན་དང་གཞན་ཤེས་པའོ། །​བརྟན་པ་ནི་བསྒྲུབ་པ་ལའོ། །​བློ་རྒོད་ཅིང་མི་རྒོད་པ་ནི་དགེ་བའི་ཆོས་གཞན་དང་གཞན་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་རྗེས་སུ་ཆགས་པར་ཡང་གྱིས་ཤིག །​རྟག་ཏུ་ཞེ་འགྲས་པར་ཡང་གྱིས་ཤིག །​ཡུན་རིང་པོར་ལྟ་བར་ཡང་གྱིས་ཤིག །​བྱས་པ་མི་གཟོ་བར་ཡང་གྱིས་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་རྟག་ཏུ་ཞེ་འགྲས་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ཡུན་རིང་པོར་ལྟ་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་བྱས་པ་མི་གཟོ་བ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། རྗེས་སུ་ཆགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལའོ། །​ཞེ་འགྲས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་དམན་པ་ལའོ། །​ཡུན་རིང་པོར་ལྟ་བ་ནི་འཁོར་བ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །​བྱས་པ་མི་གཟོ་བ་ནི་སྡིག་པ་བྱས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱིར་ལན་མི་གློན་པ་སྟེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་གཏོང་བ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཐོང་ཤིག །​སེར་སྣ་ཅན་དུ་ཡང་གྱིས་ཤིག །​འཛིན་པའི་སེམས་ཀྱང་མེད་པར་གྱིས་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་གཏོང་བ་ཤིན་ཏུ་གཏང་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་སེར་སྣ་ཅན་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་འཛིན་པའི་སེམས་མ་མཆིས་པ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། གཏོང་བ་ཤིན་ཏུ་གཏང་བ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མི་གཏང་བའི་ཕྱིར་སྦྱིན་པ་གཏང་བའོ། །​སེར་སྣ་ཅན་དུ་བྱ་བ་ནི་སྣོད་དུ་མ་གྱུར་པ་རྣམས་ལའོ། །​འཛིན་པ་མེད་པའི་སེམས་སུ་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་དཔེ་མཁྱུད་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་གང་དག་སྤངས་པ་དེ་དག་ནི་ཡོངས་སུ་ཟུང་ཤིག །​གང་དག་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དེ་དག་ནི་ཡལ་བར་ཞོག་ཤིག །​ནད་པ་ལྟར་ཡང་གྱིས་ཤིག །​ན་བ་རྣམས་ཀྱང་གསོས་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་གང་དག་སྤངས་པ་དེ་དག་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་གང་དག་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དེ་དག་ཡལ་བར་འཇོག་པ་ལགས།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh244.html?part=UT22084-066-002-234#UT22084-066-002-234