Degé Kangyur volume 66, F.18.a

རྩོད་པ་མེད་པ་མཆོག་ཏུ་བྱེད་པ་ནི་བསམ་པ་དག་པའི་ཕྱིར་རོ། །​བྱམས་པ་ལ་གནས་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །​ཉེས་པ་མཐོང་བ་ནི་འདུས་བྱས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་ཟད་པ་ཡང་ཟད་པར་མ་བྱེད་ཅིག །​མི་ཟད་པར་ཡང་ལྟུང་བར་མ་བྱེད་ཅིག །​ཟད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་གྱིས་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཟད་པ་ཟད་པར་མི་བགྱིད་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་མི་ཟད་པར་མི་ལྟུང་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ཟད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱང་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། ཟད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདུས་བྱས་སོ། །​མི་ཟད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདུས་མ་བྱས་སོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསགས་པའི་ཕྱིར་འདུས་བྱས་ཀྱང་ཟད་པར་མི་བྱའོ། །ཐབས་ལ་མཁས་པས་འདུས་མ་བྱས་སུ་ཡང་ལྟུང་བར་མི་བྱའོ། །​ཟད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བ་ནི་མི་རྟག་པའི་མཐར་འགྱུར་བ་སྟེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་མུན་པའི་ནང་ནའང་གནས་པར་གྱིས་ཤིག །​སྣང་བ་ཡང་ཟིན་པར་གྱིས་ཤིག །མི་བྱ་བ་ནི་གྱིས་ཤིག །​བྱ་བ་ནི་ཡལ་བར་ཞོག་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་མུན་པའི་ནང་ན་གནས་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་སྣང་བ་ཟིན་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་མི་བགྱི་བ་བགྱིད་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་བགྱི་བ་ཡལ་བར་གཞོག་པ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། མུན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མི་ཤེས་པ་སྟེ། དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་མི་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་བདེན་པ་ཐོབ་པར་བྱའོ། །​སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤེས་རབ་སྟེ། ཤེས་རབ་དེས་ཀྱང་མུན་པ་བསལ་བར་བྱའོ། །​མི་བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །​བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མེད་པའོ། །​དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ཡལ་བར་གཞག་པར་བྱ་སྟེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ལ་ཡང་གནས་པར་གྱིས་ཤིག །​སྣང་བའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh244.html?part=UT22084-066-002-231#UT22084-066-002-231