Degé Kangyur volume 66, F.20.b

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་གང་དག་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་སྨད་པར་བགྱི་བ་དེ་དག་ལ་མི་དམོད་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་གང་ལ་ཉན་ཐོས་དགའ་བ་དེ་ལ་མི་དགའ་བ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། ཉན་ཐོས་ནི་སྐྱེ་བའི་གནས་རྣམས་ལ་སྨོད་དེ། དེ་དག་ཁྱེད་ཀྱིས་སྨད་པར་མི་བྱའོ། །​ཉན་ཐོས་ནི་རང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་ན་དེ་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་མངོན་པར་དགའ་བར་མི་བྱ་སྟེ། དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་འཇིག་རྟེན་ན་གནས་པར་གྱིས་ཤིག །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་རྣམས་མྱོང་བར་གྱིས་ཤིག །​འཇིག་རྟེན་གྱིས་ཀྱང་མ་གོས་པར་གྱིས་ཤིག །​འཇིག་རྟེན་ན་ཐོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་སྒྲོལ་ཅིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་འཇིག་རྟེན་ན་གནས་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་རྣམས་མྱོང་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་འཇིག་རྟེན་གྱིས་མི་གོས་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་འཇིག་རྟེན་དུ་ཐོགས་པ་སྒྲོལ་བ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། འཇིག་རྟེན་ན་གནས་པར་བྱ་བ་ནི་འདོད་པ་དང་། གཟུགས་དང་། གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་སུའོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་རྣམས་མྱང་བར་བྱ་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་བརྒྱད་པོ་དག་གོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱིས་མི་གོས་པར་བྱ་བ་ནི་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མི་བསྐྱོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​འཇིག་རྟེན་དུ་ཐོགས་པ་བསྒྲལ་བ་ནི་ཁམས་གསུམ་གྱི་བཙོན་ར་ནས་འདོན་པ་སྟེ། དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་ཡང་བར་གྱིས་ཤིག །​ལྕི་བར་གྱིས་ཤིག །​སྡུག་བསྔལ་བར་གྱིས་ཤིག །​བདེ་བར་གྱིས་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཡང་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ལྕི་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་སྡུག་བསྔལ་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་བདེ་བ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། ཡང་བ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱ་བ་ཅི་ཡོད་པ་ལ་སྙིང་ལས་སུ་བྱེད་པའོ། །​ལྕི་བ་ནི་ཡི་དམ་ལ་བརྟན་པའོ། །​སྡུག་བསྔལ་བར་བྱ་བ་ནི་མི་འཐུན་པའི་གཉེན་པོ་རྣམས་ལའོ། །​བདེ་བར་བྱ་བ་ནི་བསོད་ནམས་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་མི་སྣང་བར་ཡང་གྱིས་ཤིག །​ཐམས་ཅད་དུ་སྣང་བར་ཡང་གྱིས་ཤིགThe English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh244.html?part=UT22084-066-002-236#UT22084-066-002-236