Degé Kangyur volume 64, F.208.a

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལྟ་བུར་བདག་ཉིད་སྟོན་ཏེ། ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཡིན་པར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་སོ། །​འཛམ་བུའི་གླིང་ལ་ལར་ནི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལྟ་བུར་བདག་ཉིད་སྟོན་ཏེ། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱང་སྔན་ཆད་གཏན་དུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་ནི་ནམས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་སོ། །​ལན་ཅིག་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ལན་མང་དུ་ཡང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ། །​ལན་གྲངས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་དུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བྱེད་དེ། ལན་བྱེ་བ་ཕྲག་ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དུ་འདོད་ཆགས་ལས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་ལ། འདོད་ཆགས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​ལན་བྱེ་བ་ཕྲག་ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དུ་ཞེ་སྡང་ལས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ། །​ལན་བྱེ་བ་ཕྲག་ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དུ་གཏི་མུག་ལས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ་ལན་བྱེ་བ་ཕྲག་ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དུ་ཆ་མཉམ་པ་ལས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བྱེད་དེ། རྣམ་པ་བཞི་པོ་འདི་ལྟ་བུས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་ལ། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་དང་། ཆ་མཉམ་པ་ལ་ཡང་མི་རྟེན་ཏོ། །​དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་དག་གིས་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་དུ་མ་ནས་བྱ་བ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་འདུལ་བའི་དབང་གིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལྟ་བུར་སྟོན་ཏེ། མི་དགེ་བའི་ཕྱོགས་ཇི་སྙེད་ཡོད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་དེ་སྙེད་དེ། རྟག་ཏུ་སྐད་ཅིག་དང་། ཐང་ཅིག་དང་། ཡུད་ཙམ་གྱིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ། །​དེ་བས་ན་རྣམ་པ་མང་པོ་དག་གིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བྱེད་ལ་གཏན་དུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་མིང་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའོ། །​འཛམ་བུའི་གླིང་ལ་ལར་ནི་བདུད་ཀྱི་ལས་བྱེད་པར་བདག་ཉིད་སྟོན་ཏེ། བདུད་སྡིག་ཅན་ཡིན་པར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh232.html?part=UT22084-064-002-1654#UT22084-064-002-1654