Degé Kangyur volume 64, F.204.a

པའི་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ལྡེམ་པོ་ངག་ནོར་བུ་བཞིན་དུ་རྙེད་པར་འགྱུར་རོ། །​སྤྲིན་ཆེན་སྙིང་པོ་དེ་བས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་ལྷག་པ་ཡང་དག་པར་མཐོང་བར་འདོད་པས་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་རྟག་པ་དང་། བདག་དང་། སེམས་ཅན་དུ་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བྱ་ཞིང་ཐར་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ།​། །​།འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོའི་མདོ། བམ་པོ་བཅུ་པ་སྟེ་ཐ་མ། རིགས་ཀྱི་བུ་གཞན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཤིང་གི་གྲིབ་མ་དང་འདྲ་བར་བལྟ་བར་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཤིང་ཡོད་ན་གྲིབ་མ་འབྱུང་ལ། གྲིབ་མ་ཡོད་ན་ལམ་དུ་ཞུགས་པར་གྱུར་ཏེ། ངལ་བར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་དེར་འདུག་པ་རྣམས་དབུགས་ཕྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་འདོད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །​སེམས་ཅན་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ལྟ་བའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་ནི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ཙམ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་ང་སྨྲའོ། །​གང་དག་དེ་ལྟར་ཡང་དག་པར་མཐོང་བ་དེ་དག་ནི་བསྟན་པ་འདི་ལ་འཕྲོ་བར་མི་བྱེད་དོ། །གང་དག་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་འདུ་ཤེས་སུ་ལྟ་བའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ནི་མྱ་ངན་དུ་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ང་སྨྲའོ། །​དེ་ནས་དེའི་ཚེ་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་གསེར་གྱི་འོད་ཆེན་པོ་ཞིག་སྣང་བར་གྱུར་ཏེ། གསེར་གྱི་འོད་ཆེན་པོ་དེས་ཀྱང་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་མེའི་འོད་སྣང་བ་ཆེན་པོས་སྣང་བར་བྱས་ཏེ། དེའི་སྐབས་སུ་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འོད་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་པར་དེ་ལས་གཞན་པ་ཟླ་བ་དང་། ཉི་མ་རྣམས་ཀྱི་འོད་དང་། བརྒྱ་བྱིན་དང་། ཚངས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་རྣམས་ཀྱི་འོད་དང་། ཀླུ་དང་། གནོད་སྦྱིན་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་རྣམས་ཀྱི་འོད་ཐམས་ཅད་མོག་མོག་པོར་གྱུར་ཏེ། རྩིག་པ་དང་། ཤིང་དང་། ཚལ་གྱི་ནང་དང་། ལྷུན་པོ་དང་། ལྷུན་པོ་ཆེན་པོ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་བར་མཚམས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh232.html?part=UT22084-064-002-1646#UT22084-064-002-1646