Degé Kangyur volume 64, F.192.a

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་རྐང་པའི་མཐེ་བོའི་བ་སྤུ་གཅིག་གིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དཀྲིས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དཀྲིགས་ཕྲག་མཐའ་ཡས་པ་བཟླས་ནས་འཕེན་པར་བྱེད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་བྱ་བ་ཀུན་ཏུ་སྟོན་ཀྱང་སེམས་ཅན་སུ་ལ་ཡང་གནོད་པར་མི་འགྱུར་ལ། སེམས་ཅན་དེ་དག་གིས་ཀྱང་མི་ཤེས་མི་མཐོང་ངོ་། །​སེམས་ཅན་གཞན་དག་གིས་ནི་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་བསྟན་པར་ཤེས་ཤིང་མཐོང་ངོ་། །​སྤྲིན་ཆེན་སྙིང་པོ་གཞན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དག་ཁབ་ཀྱི་རྩེ་མོས་རྒྱ་ཤུག་གི་ལོ་མ་སྟེང་གི་ཕྱོགས་སུ་འདོར་བ་བཞིན་དུ་སྟེང་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དཀྲིགས་ཕྲག་མཐའ་ཡས་པ་བཟླས་ནས་གྱེན་དུ་འདོར་བར་བྱེད་དེ། འོན་ཀྱང་སེམས་ཅན་སུ་ལ་ཡང་གནོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་དེ་དག་གིས་ཀྱང་བདག་ཅག་གར་ཁྱེར་བ་དང་། བདག་ཅག་གར་སོང་བ་ཡང་མི་ཤེས་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཕྱིར་ཡང་ཁྱེར་ཏེ་འོངས་ནས་སྔ་མའི་གནས་སུ་བཞག་ཀྱང་འགྲོ་བ་དང་འོང་བར་ཡང་མི་མངོན་ལ། སེམས་ཅན་གཞན་དག་གིས་ནི་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་ཤིང་མཐོང་ངོ་། །​སྤྲིན་ཆེན་སྙིང་པོ་གཞན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་ཁབ་ཀྱི་རྩེ་མོས་རྒྱ་ཤུག་གི་ལོ་མ་ལ་བྱ་བ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་དགུར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ལྟར་གྱེན་དུ་བོར་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལྷག་མ་གཅིག་གི་ནང་དུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཆུད་པར་བྱེད་ཀྱང་སེམས་ཅན་སུ་ལ་ཡང་གནོད་པར་མི་འགྱུར་ལ་སེམས་ཅན་དེ་དག་གིས་ཀྱང་བདག་ཅག་གར་ཁྱེར་བ་དང་། བདག་ཅག་གར་སོང་བ་ཡང་མི་ཤེས་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཕྱིར་ཡང་ཁྱེར་ཏེ་འོངས་ནས་སྔ་མའི་གནས་སུ་བཞག་ཀྱང་འགྲོ་བ་དང་། འོང་བར་ཡང་མི་མངོན་ལ། སེམས་ཅན་གཞན་དག་གིས་ནི་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་བསྟན་པར་ཤེས་ཤིང་མཐོང་ངོ་། །​སྤྲིན་ཆེན་སྙིང་པོ་གཞན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་འཇིག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh232.html?part=UT22084-064-002-1622#UT22084-064-002-1622