Degé Kangyur volume 64, F.39.b

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་སྒོམ་པ་ལ་གནས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཆུས་ཉོན་མོངས་པའི་རྩ་བའི་རྒྱུན་ཐམས་ཅད་སྲུལ་ཏེ། ཇི་ལྟར་ན་ཉོན་མོངས་པའི་རྩ་བའི་རྒྱུན་འདི་དག་གི་མིང་ཡང་མི་ཤེས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་ང་བའི་བག་ཆགས་ཀྱང་མེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུར་སྲུལ་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉོན་མོངས་པའི་རྩ་བའི་རྒྱུན་ཐམས་ཅད་སྲུལ་བ་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཞིང་རྙོག་པ་མེད་དེ་གསལ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཆུ་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་དང་ཞིང་རྙོག་པ་མེད་དེ་གསལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་དང་ཞིང་རྙོག་པ་མེད་དེ་གསལ་བ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་བག་ལ་ཉལ་བ་དང་། ཀུན་ནས་ལྡང་བ་དང་བྲལ་བས་ན་དང་བའོ། །​འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་དང་བྲལ་བས་ན་རྙོག་པ་མེད་པའོ། །​དབང་པོ་རབ་ཏུ་དང་བས་ན་གསལ་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཞིང་རྙོག་པ་མེད་དེ་གསལ་བ་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉོན་མོངས་པའི་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་ཅེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཆུ་ནི་ས་ཆེན་པོ་དཔྱིད་ཀྱི་ཚ་བས་གདུངས་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་རྣམས་དཔྱིད་ཀྱི་ཚ་བས་གདུངས་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ཉོན་མོངས་པས་གདུངས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་ཆུས་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉོན་མོངས་པའི་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདོད་པ་ལ་སྲེད་པ་ཟློག་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཆུ་ནི་སྐོམ་པས་ཉེན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྐོམ་པ་རྣམ་པར་ཟློག་གོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ཡུལ་ལ་སྲེད་པས་ཉེན་པའི་སེམས་ཅན་ཉེན་པར་གྱུར་པ་དག་ལ་གང་གི་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་ཡུལ་ལ་སྲེད་པ་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཀྱི་ཆར་མངོན་པར་འབེབས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདོད་པ་ལ་སྲེད་པ་ཟློག་པར་བྱེད་དོ། །​ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟབ་ཅིང་གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1075#UT22084-064-001-1075